23–28-nji noýabrynda Aşgabatda geçiriljek kuraş boýunça XIV dünýä çempionatyna rekord derejede köp türgen gatnaşar. Bu barada Türkmenistanyň Kuraş federasiýasynyň habar berýär.

53 ýurtdan türgenleriň 241-si, tälimçiler, eminler we beýleki resmi adamlar bilen birlikde öňümizdäki dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin 480 adam ýüz tutdy. Bu-da entek gutarnykly däldir, üýtgäp biler. Geçen ýyl Hindistanyň Puna şäherinde geçirilen dünýä çempionatyna 365 adam gatnaşypdy.

Aşgabatda geçiriljek dünýä çempionatynda 15 toplum medal ugrunda ýedi erkek we sekiz zenan agram derejesinde tutluşyklar meýilleşdirilýär.

Geçen ýylky kuraş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistana 13 pälwanyň (7 erkek we 6 gyz) wekilçilik edendigini we üçüsiniň medal bilen Watanymyza gaýdyp gelendigini ýatlamak gerek.