18-nji no­ýabr­da paý­tag­ty­myz­da Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça hö­kü­me­ta­ra türk­men-eý­ran to­pa­ry­nyň no­bat­da­ky mej­li­sin­de ulag bo­ýun­ça hyz­mat­daş­ly­gyň iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ryň äh­mi­ýet­li ugur­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rü­len­di­gi nyg­tal­dy.
Ga­za­gys­tan-Türk­me­nis­tan-Eý­ran de­mir ýo­lu­nyň gu­rul­ma­gy mu­nuň aý­dyň my­sa­ly­dyr. Hal­ka­ra ugur­la­ryň ha­ta­ryn­da bu po­lat ýo­ly Azi­ýa­ny we Ýew­ro­pa­ny bir­leş­dir­di hem-de di­ňe se­bit­de däl-de, eý­sem, tu­tuş Ýew­ra­zi­ýa gi­ňiş­li­gin­de öza­ra bäh­bit­li yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek üçin tä­ze müm­kin­çi­lik­le­ri aç­dy.
Iki ýur­duň ara­syn­da­ky hal­ka­ra äh­mi­ýet­li tas­la­ma­lar ba­ra­da gür­rüň goz­ga­lan­da Te­jen-Sa­rahs-Ma­şat de­mir ýo­lu­nyň gur­lu­şy­gy­nyň ama­la aşy­ry­lan­dy­gy­ny hem bel­läp geç­mek ge­rek. Ol Eý­ra­nyň, Tür­ki­ýä­niň, Ýa­kyn we Uzak Gün­do­ga­ryň ulag ul­gam­la­ry­na gys­ga ýo­ly üp­jün et­di.
Şu­nuň bi­len bir­lik­de, aw­tou­lag ýol­la­ry­nyň gur­lu­şyk­la­ry­nyň hem mö­hüm­di­gi bel­lär­lik­li­dir. Bu ba­bat­da­ky iş­le­riň ha­ta­ryn­da Et­rek-Gum­dag aw­tou­lag ýo­lu­nyň-da äh­mi­ýet­li­di­gi­ni bel­le­mek ge­rek.
Şeý­le­lik-de, hö­kü­me­ta­ra to­pa­ry­nyň mej­li­si­niň jem­le­ri bo­ýun­ça bir­nä­çe de­giş­li res­mi­na­ma­la­ra, şol san­da Ma­ry (Türk­me­nis­tan) – Ma­şat (Eý­ran) elekt­rik ge­çi­ri­ji­si­niň türk­men bö­le­gi­niň gur­lu­şy­gy­nyň ma­li­ýe­leş­di­ril­me­gi­ni ýo­la goý­mak ha­kyn­da «Türk­me­ne­ner­go» döw­let elekt­roe­ner­ge­ti­ka kor­po­ra­si­ýa­sy­nyň, «Ta­wa­nir» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň we «Sa­ner­gy Pish­ro Export and Ener­gy Pro­mo­ti­on» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ara­syn­da Çar­çu­wa­ly Yla­la­şy­ga, Aw­to­mo­bil ýol­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­ny do­lan­dyr­mak ba­ra­da­ky döw­let agent­li­gi bi­len Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Ýol we şä­her gur­lu­şyk mi­nistr­li­gi­niň ara­syn­da «Gum­dag-Et­rek-Eý­ran ser­he­di» aw­to­mo­bil ýo­lu­ny gur­mak ba­ra­da Hyz­mat­daş­lyk ha­kyn­da Äht­na­ma hem-de Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki türk­men-eý­ran to­pa­ry­nyň on ýe­din­ji mej­li­si­niň Tes­wir­na­ma­sy­na gol çe­kil­di.