18-nji no­ýabr­da paý­tag­ty­myz­da Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki türk­men-eý­ran hö­kü­me­ta­ra to­pa­ry­nyň no­bat­da­ky mej­li­si ge­çi­ril­di, oňa iki ýur­duň bir­nä­çe döw­let dü­züm­le­ri­niň hem-de işe­wür­ler to­par­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry we we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar.
Du­şu­şyk­da ta­rap­lar ile­ri tu­tul­ýan ugur­lar­da öza­ra gat­na­şyk­la­ry gi­ňelt­me­giň oňyn dep­gi­ni­ni nyg­tap, ýan­gyç-ener­ge­ti­ka, ulag-kom­mu­ni­ka­si­ýa top­lum­la­ryn­da ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry çuň­laş­dyr­ma­gy, gur­lu­şyk we inf­rast­ruk­tu­ra, güm­rük hem-de ser­het ka­da­laş­dy­ry­ly­şy, se­na­gat, oba we suw ho­ja­ly­gy, in­že­ner­çi­lik-teh­ni­ki iş­läp taý­ýar­la­ma­lar ul­ga­myn­da gep­le­şik­le­ri do­wam et­mä­ge taý­ýar­dyk­la­ry­ny tas­syk­la­dy­lar.
No­bat­da­ky hö­kü­me­ta­ra to­pa­ry­nyň mej­li­si­niň jem­le­ri bo­ýun­ça bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ra gol çe­kil­di.
Şol san­da:
– Ma­ry (Türk­me­nis­tan) – Ma­şat (Eý­ran) elekt­rik ge­çi­ri­ji­si­niň türk­men bö­le­gi­niň gur­lu­şy­gy­nyň ma­li­ýe­leş­di­ril­me­gi­ni ýo­la goý­mak ha­kyn­da «Türk­me­ne­ner­go» döw­let elekt­roe­ner­ge­ti­ka kor­po­ra­si­ýa­sy­nyň, «Ta­wa­nir» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň we «Sa­ner­gy Pish­ro Export and Ener­gy Pro­mo­ti­on» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ara­syn­da Çar­çu­wa­ly Yla­la­şyk;
– Aw­to­mo­bil ýol­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­ny do­lan­dyr­mak ba­ra­da­ky döw­let agent­li­gi bi­len Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Ýol we şä­her gur­lu­şyk mi­nistr­li­gi­niň ara­syn­da «Gum­dag-Et­rek-Eý­ran ser­he­di» aw­to­mo­bil ýo­lu­ny gur­mak ba­ra­da Hyz­mat­daş­lyk ha­kyn­da Äht­na­ma;
– Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki türk­men-eý­ran to­pa­ry­nyň on ýe­din­ji mej­li­si­niň Tes­wir­na­ma­sy.