Türk­me­nis­ta­nyň halk ar­tis­ti Zü­leý­ha Ka­ka­ýe­wa Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ýa­şaý­jy­la­ry­ny we myh­man­la­ry­ny şu ýy­lyň 24-nji no­ýab­ryn­da ge­çi­ril­jek kon­ser­ti­ne to­ma­şa et­mä­ge ça­gyr­ýar. Ze­nan aý­dym­çy kon­ser­tiň do­wa­myn­da diň­leý­ji­le­riň söý­gü­si­ni ga­za­nan, şeý­le-de özü­niň tä­ze dö­re­den aý­dym­la­ry bi­len çy­kyş eder.
Kon­sert «Wa­tan» ki­no­kon­sert mer­ke­zin­de ge­çi­ri­ler. Kon­sert 18:00-da baş­la­nar.
Ha­bar­laş­mak üçin 92-18-65 te­le­fon bel­gi­si­ne jaň edip bi­ler­si­ňiz.