«Camp Nou»-da abatlaýyş işlerine badalga berildi
OPEK+ ýurtlary nebitiň çykarylyşyny azaldar
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy
Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar
Ýurdumyzda yssy howa garaşylýar
Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy
Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry ýurt­lar­da­ky we­kil­ha­na­la­ry Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­ni my­na­sy­bet­li we­lo­si­ped­li ýö­riş­le­ri ge­çir­di­ler
Geleşikleriň bahasy 131 million 657 müň dollardan gowrak boldy
Paýtagtymyzda iri sebitleýin ýaryşa badalga berildi
“Real Madrid” 3-si ýyldyz 4 futbolçysyny ugratdy

KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1.
2. Küştdäki ak mallar.
3. Örän owadan, aýyň bölegi ýaly.
4. Münmek üçin gerek bolan at, eşek we ş. m. ulag, maşyn.
5. Ertekilerdäki hyýaly guş.
6. Selinden başga hiç zat bitmeýän uly çäge depesi.
7. Haly önümlerine salynýan göl, daş-töweregi goçakly nagyş.
8. Günä bildirilýäni kanun esasynda goraýjy.
9. Iňrik garalan wagty, garaňky gatlyşan wagt.
10. 22-nji oktýabrdan 21-nji noýabr aralygy.
11. Mallaryň kellesine salynýan, baglanýan düwünli ýüp
12. Hakykata laýyk gelýän, dürs, talabalaýyk.
13.
14. Pähimli, aň-düşünjeli.
15. Oňatlyk, gowulyk.
16. Et, sogan goşulyp, jöwenden bişirilýän, taýynlanýan nahar
17. Bir aý dowamynda çekilen zähmete tölenýän hak, iş haky.
18. Hakykaty ýoýýan, ýalançy.
19. Polatdan, jöwherden ýasalýan türkmen egri gylyjy
20. Ummanyň, deňziň, kölüň gury ýere süsňäp girýän öwrümi.
21. Adam we beýleki janly-jandarlar.
22. Agramy köp bolan, agramly.
23. Iki metr aralygy görkezýän ″A″ harpy görnüşli ýer ölçelýän ölçeg enjamy.
24. Milli tagam
25. Pessaýja, ýuwaşja.
26. At üçin dermanlyk ösümlik.
27. Pesebelende, aşakdan ýokaryk, ýokardan aşak.
28. Mese-mälim, gizlin däl.
29. Gowanyň agzyndaky ýüp baglanýan atanak agaç.
30. Suwuň, howanyň ugry, hereketi.