“Çagyryş” filmi aprelde çykar
Banknotlardan iňlis patyşasynyň suraty aýrylar
Bas­daş gelinler
Gül­kä ýug­ru­lan kys­sa­lar
Iň uly gämi gurluşykçy ýurt
Iň garry it
Möwsümdäki 30-njy transferi
Boliwiýada dünýäniň iň uly suw liliýasy ösýär
Dü­ýe ma­ly – dün­ýe ma­ly
Su­wuň ýüzün­de «uç­ýan» ga­ýyk

KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1. Dogan-garyndaş.
2. Ýakymly ysy bolan jisimler goşulan spirtli ergin.
3. Arap elipbiýiniň on sekizinji harpy.
4. Agşamara oglanlaryň iki tarap bolup, süňk zyňyp oýnaýan milli oýny.
5. Gyzdyrylan demri tutmak üçin uzyn saply, agzy egreldilen gural.
6. Akyl-paýhassyz, oýlanyşyksyz.
7. Arabanyň ulaga tirkelýän ýerindäki gaýyş, zynjyr ýaly berk zatlardan edilen bag.
8. Köne-sana goş-golam, döwük-ýenjik zatlar.
9. Gopbamsy gadam urmak, ýöremek.
10. Ulag güýjüni ölçeýiş birligi.
11. Pişikden kiçiräk, ýalmanpisint, ala reňkli, ýakymsyz ysly haýwan
12. Mal saklanýan kiçiräk ýer.
13. Dişleýän we dişlän ýerini gijedýän çybyn ýaly ganatly möjejik.
14. Güýji peslik, döwi peslik, ejizlik.
15. Aty bar bolan, ata münüp oturan.
16. Haly önümlerine salynýan göl, daş-töweregi goçakly nagyş.
17. Tebigatyň esasy ösümligi.
18. Iň soňunda, ahyrky netijede.
19. «Süýji» sözüniň garşylykly manysy.
20. Garrylyk ýaşyna ýeten adam
21. Gelşikli, enaýy.
22. Gadyr-gymmatyny bilmek, arzyly saýmak.
23. Düýäniň gözüne düşýän kesel.
24. Adamyň pikirlenmek we zatlary ýatda saklamak ukyby.
25. Ýagty düşýän tarapy doly suratda ýere tarap öwrülip, tegelek görnüşe eýe bolan Aý.
26. Derwüş, galandar (köne söz).
27. Owadan, açyk gyzyl gülli agaç.
28. Jemgyýetçilik-ahlak mertebesi, ar we namys.
29. Serhet goşunlarynyň esgeri.
30. Gyzyl hem goňur suw otlaryndan alynýan şepbik, ýelim.