22.1 C
Ashgabat

KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1. gaýyk sürmek üçin enjam
2. San taýdan köplük, artyklyk.
3. Şertnama, borçnama, ylalaşyk
4. Hakykatda, iş ýüzünde, aslyýetinde.
5. Eliň aýasy.
6. Süriniň otlap ýörkä edýän öwrümi.
7. Gara öýüň artky tärimleriniň sepleşýän ýeri, düýp tärim tarapy.
8. Batyr, edermen (köne söz).
9. Ssenariniň esasynda döredilen çeper şekiller
10. Süýnmegräk ýüzli, uzynak, süýri ýüzli.
11. Öz erkine, peýwagtyna.
12. Dok däl, maňzy doluşmadyk şänik.
13. Çaga hüwdi aýdylanda gaýtalanýan sözler.
14. Köşek ýa-da ogşuk ýüňünden egrilip dokalýan mata.
15. Akan-dökän, ýykan-ýumran.
16. Kärizden gowa bilen alynýan suwuň dökülýän çukury.
17. Durmuşa çykan, biri bilen nikalaşan zenan.
18. Kiçi ýaşly çagalaryň oýnaýan çalt hereketli milli oýny.
19. Asyrlaryň dowamynda.
20. Syçandan ulurak gemriji.
21. Baglaýjy kömekçi
22. Aklamak, ak reňke öwürmek.
23. Para-peşgeş almagy gowy görýän, nebsewür.
24. Nebislilik, hiç zatdan doýmazlyk.
25. Ederini bilmeýän, gögele.
26. Aýyň daş-töwereginde agymtyl halka emele gelmek.
27. Gäminiň gapagyna ýygnanýan suw akar ýaly deşik.
28. Penşenbe gününiň agşamy.
29. Arzuw edilýän, islegli, umyt edilýän.
30. Gonjy aýna ýaly ýalpyldap duran, ýaldyrawuk gonçly ädik.