KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1. Boýnuňdan asylyp, kakylyp çalynýan saz guraly
2. Howanyň ýüzüni tutýan ýukajyk duman,tozan
3. Haşal ot
4. Näzikden eziz, çepiksi
5. Hor (köne söz)
6. Çagry beg we Togrul beg türkmeniň atasy
7. Közüň üstünde daglanyp bişirilýän et
8. Ulag kysymy
9. Dört Çaryýarlaryň biri
10. Ýukajyk kesilip dilnen et bölegi, şonuň ýaly-da onuň kakadylan, bişirilen görnüşi
11. Ýüzüň aşaky çürelýän ýeri
12. Isleg, talap, ygtyýar
13. Süýt önümi
14. Kösükli ekin
15. Awstraliýanyň paýtagty
16. Sitrus miwe
17. Bir zady herekete getirmek üçin hyzmat edýän enjam
18. Mallaryň kellesine salynýan, baglanýan düwünli ýüp
19. Gelin alyp gelmäge gidilýän dabaraly ýagdaý
20. Üflenip çalynýan saz guralynyň bir görnüşi