6.9 C
Ashgabat

KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1. Çeper eseriň gahrymanynyň häsiýeti, keşbi
2. Sag-salamat, gurgun.
3. Daş-töweregine çil çekilen ýer, pel.
4. Arap ýazuwynda harpyň aşagynda goýulýan keseje bellik.
5. Milli oýun.
6. Söýýän we söýülýän, biri-birini söýýän oglan we gyz.
7. Tahýa (köne söz).
8. Ýapyk dällik.
9. Häli-şindi aglaýan, aglap ýören.
10. Haýal, ýuwaş, çala.
11. Başa atylýan başatgyç, çargat ýa-da ullakan ýaglyk.
12. Küpürsäp ýatan ýer
13. Gün düşüp duran ýer, güneý.
14. Düýäniň ýüňünden tokalyp tikilýän don.
15. Hor, etsiz-gansyz.
16. Gargalar maşgalasynyň bir wekili.
17. Bir zadyň agzyny ýapmak üçin gapak.
18. Aýdyň, aýan etmek, takyk, belli etmek.
19. Gatnaw, habarlaşyk.
20. Hile, ýalan söz, hereket.
21. Dynç almak üçin gullukdan, işden wagtlaýyn boşaýyş
22. Örän elhenç, her hili erbetlige garaşaýmaly adam.
23. Azasy bar bolan, agyryly.
24. Ýaýyň peýkamyny nyşana tarap goýbermek, gönükdirmek.
25. Arak içmegi gowy görýän, köp arak içýän.
26. Türkmen halk döredijiliginiň bir görnüşi.
27. Arpa-bugdaý ýaly ekinleriň atlandyrylyşy.
28. Gyz alyp, gyz bermek gatnaşygy.
29. Ýeriň dartyş güýji bilen merkezden gaçýan güýjüň deň täsir edijisi.
30. Halynyň gyrasyna salynýan ak-gara çyzykly nagyş.