KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1. Ýuka ganatly ýa-da ganatsyz, topar bolup ýaşaýan owunjak möjejik
2. Bezzat
3. Eplenip ýapylýan we açylýan kiçijik pyçak
4. Gamgyn äheňli goşgy ýa-da şu häsiýetli saz eseri
5. Şäheriň ýerasty elektrik demir ýoly
6. Küpürsäp ýatan ýer
7. Haly ýaly ýüwürdilip, öýdelip dokalýan düşek
8. Balkan welaýatynda şäher
9. Maşgaladaky iň kiçi çaga
10. Ynha, şu
11. Ýakymly, ýumşak
12. Adamyň ukuda görýän ahwalaty
13. Käriz gazýan ussa, kärizçi
14. Çeper eseriň gahrymanynyň häsiýeti, keşbi
15. Owuz süýdünden taýýarlanýan önüm
16. Ýat, bigäne, natanyş
17. Resmileşdirilen maşgala gatnaşygy
18. Durmuşa çykan gyza ene-atasynyň berýän goşy
19. Bir gapdala egrilip duran, egri
20. Ýapyldyly,ýönekeý himiki element