27.9 C
Ashgabat

KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1. Gaýtargy, etmiş üçin berilýän jeza.
2. Boýuntyrygyň samaçowlarynyň aşaky uçlaryny baglaýan ýüp.
3. Materik
4. Adamyň egni, gerdeni
5. Ýerde ýazgyn ösýän, iýilýän ot, ýelmik.
6. Çagry beg we Togrul beg türkmeniň atasy
7. Hyýaly ertekilerdäki ullakan ýylan.
8. Sözlemde belli bir soraga jogap bolýan sözler.
9. Sapak tarapy çowlurak süýrümtik süýji miwe.
10. Aşhana guraly
11. Aňsat, ýeňil, kyn däl.
12. Süýem we külbike barmaklarynyň gerlen ýagdaýyndaky aralygy.
13. Alty ýaşyny dolduran at (mal).
14. Jemgyýetiň agzasy, şahsyýet.
15. Birini çagyrmak, birine habar gatmak üçin aýal maşgala tarapyndan ulanylýan ümlük.
16. Mal-gara, guş gelmezlik üçin ekiniň içinde adama meňzedilip goýulýan şekil
17. Işläp duran adama ýüz tutulyp aýdylýan söz.
18. Dört ýaşa ýeten teke.
19. Köşek ýa-da ogşuk ýüňünden egrilip dokalýan mata.
20. "... döwlet geler bolsa, bagşy bilen ozan geler" (nakyl)
21. Hile, ýalan söz, hereket.
22. Päkize, hapa, kir ýokmadyk.
23. Suwda tolkunlar döremek.
24. Işläp duran adama ýüz tutulyp aýdylýan söz.
25. Ünjüsiz, howatyrsyz, ynjalykly.
26. Reňksiz gaz, himiki element
27. Ýerasty suwlarynyň gereginden köp bolmagy sebäpli ýokary çykýan yzgar
28. Mallaryň kellesine salynýan, baglanýan düwünli ýüp
29. Ýokary derejeli, ýokary hilli.
30. Güýji peslik, döwi peslik, ejizlik.