KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1. Ýaýyň oky salnyp, heýkelleýin asylýan gap
2. Ýerasty suwlarynyň gereginden köp bolmagy sebäpli ýokary çykýan yzgar
3. Aşhana guraly
4. Gowaça boýly dik ösýän bakja ekini
5. Garahanly türkmen döwletiniň Awdylmälik adyny alan soltany
6. Utanç, şerim, uýat
7. Ýüregiň urşuny, işleýşini çyzgylar arkaly ýazýan enjam
8. Aşhana guraly
9. Dört ýaşar düýe
10. Müçe ýyl hasabynda dokuzynjy ýylyň ady
11. Mallaryň kellesine salynýan, baglanýan düwünli ýüp
12. Liwanyň paýtagty
13. Geçigaplaň (köne söz)
14. Goluň egne birleşýän ýerinden başlap ýokory bölegi
15. Ýakyn ýa-da daşgyn garyndaş
16. Kataryň paýtagty
17. Reňksiz gaz, himiki element
18. Ýakymly, ýumşak
19. Balkan welaýatynda şäher
20. Materik