“Çagyryş” filmi aprelde çykar
Banknotlardan iňlis patyşasynyň suraty aýrylar
Bas­daş gelinler
Gül­kä ýug­ru­lan kys­sa­lar
Iň uly gämi gurluşykçy ýurt
Iň garry it
Möwsümdäki 30-njy transferi
Boliwiýada dünýäniň iň uly suw liliýasy ösýär
Dü­ýe ma­ly – dün­ýe ma­ly
Su­wuň ýüzün­de «uç­ýan» ga­ýyk

“Zaman-Türkmenistan” gazeti 1992-nji ýylyň noýabr aýynda döredilip, ýurdumyzdaky
täzelikleri, syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde, sportda we beýleki
ugurlarda dünýäniň dürli künjeginde bolup geçýän täzelikleri, gyzykly we täsin wakalary
gyzgyny bilen okyjylara ýetirýär. “Zaman-Türkmenistan” gazeti ilki neşirýat kärhanasy,
2004-nji ýylda jogapkärçiligi çäkli bileleşik, 2007-nji ýyldan bäri bolsa hojalyk
jemgyýeti hökmünde iş alyp barýar.
“Zaman-Türkmenistan” gazetiniň döredijilik topary hormatly Prezidentimiziň döredip
beren ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp, okyjylar köpçüliginiň söýgüsini
gazanmak ugrunda yhlasly zähmet çekýär. Döredijilik topary milli Liderimiziň
baştutanlygynda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmeler
maksatnamalaryny türkmen halkyna hem-de dünýäniň beýleki ýurtlarynyň okyjylaryna
ýetirmek maksady bilen şanly senelere bagyşlap ýörite sanlary taýýarlaýar. Ýörite
sanlaryň halk köpçüliginiň gyzgyn goldawyna eýe bolmagy gazetiň işgärleriniň yhlasly
zähmet çekmegine höweslendirýär.
Döredijilik toparymyz dürli döwürde Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sylaglandy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2010-njy ýylyň 7-nji
oktýabrynda gol çeken Kararyna laýyklykda, “Zaman-Türkmenistan” gazetiniň
döredijilik topary 2010-njy ýylda edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň
aýdymçy ýaşlaryň arasynda geçirilýän Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn
asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi boldy.
“Zaman-Türkmenistan” gazeti hepdelik neşir bolup, 2005-nji ýyldan bäri internet saýty
arkaly dünýäniň ähli ýerindäki okyjylar köpçüligine ýetirilýär. Gazetimiziň internet
saýty yzygiderli täzelenýär. Mundan başga-da, okyjylar smartfonlar üçin döredilen
applikasiýadan peýdalanyp bilýärler. Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkezinde çap edilýän gazet “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna ýaýradylýar.