26.9 C
Ashgabat
Esasy Bildirişler

Bildirişler

Galyndy çig maldan ýasalan zatlaryň bäsleşigi yglan edildi

«Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy we Bilelikdäki türkmen-türk mekdebi golaýda bellenen Halkara «Galyndysyz dünýä ugrunda» gününiň çarçuwasynda galyndy çig maldan ýasalan zatlaryň bäsleşigini yglan etdi. Türkiýe...

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 10-14-nji aprel aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 10-14-nji aprel aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň! Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda Senesi Geçiriljek çäreler Wagty 10.04.2024ý. «Şadyýan wäşiler» sagat 19:00 12.04.2024ý. «Mejbury tebip...

Türkmenbaşydaky awtoulag kärhanasy B we D derejeli sürüjileri işe çagyrýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ulag ulgamynyň maddy-tehniki binýady yzygiderli pugtalandyrylýar. Munuň özi halkymyza ygtybarly ulag hyzmatlaryny...

Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ulag ulgamynyň maddy-tehniki binýady yzygiderli pugtalandyrylýar. Munuň özi halkymyza ygtybarly ulag hyzmatlaryny...

«Awtomobil ulag hyzmaty» PJ taksileri we awtobuslary sagatlaýyn kärendä berýär

«Awtomobil ulag hyzmaty» paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanda ýuridiki we şahsy taraplara ýolagçy ulaglaryny sagatlaýyn kärendesine berýär. Kompaniýa 4 adamlyk adaty ýolagçy taksilerinden başlap, bir wagtyň özünde...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Açyk gapylar» gününe çagyrýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2024-2025-nji okuw ýylynda instituta okuwa girmäge isleg bildirýän Aşgabat şäherindäki 37-nji, 68-nji, 72-nji, 76-njy ýöriteleşdirilen mekdepleriň, 21-nji...

Aşgabatda we Daşoguzda “Alýaskanyň şa zenanlarynyň” konserti bolar

Şu aý ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi bilen Daşoguzda, Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi bilen bolsa Aşgabatda...

Eýranda halkara dokmaçylyk sergisi geçirilýär

Eýran Yslam Respublikasynyň Yspyhan şäherinde “SITEX2024” atly 16-njy Halkara dokma sergisi geçirilýär. Sergi şu ýylyň 4-7-nji iýuly aralygynda guralar. Sergä gatnaşmak, şeýle-de gelip görmek...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkiýäniň Awiasiýa birleşiginiň uniwersitetine okuwa kabul edişligiň başlanýandygyny yglan edýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy dalaşgärleri öňünden saýlap seçmek arkaly, dowamlylygy 4 ýyl bolan uçarmanlyk käri boýunça Türkiýe Respublikasynyň Awiasiýa birleşiginiň uniwersitetine kabul edişligi yglan edýär. Okuwlar awiakompaniýanyň...

Türkmen ýaşlaryna Hindistanda talyp haky bilen okamak mümkinçiligi

Hindistanyň Aşgabatdaky ilçihanasy 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Türkmenistanyň raýatlary üçin Hindistanyň medeni gatnaşyklar boýunça geňeşiniň (ICCR) talyp hakyny almak babatda ýüz tutmalaryň başlandygyny habar...

S.A.Nyýazowadyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti «AÇYKGAPYLAR» gününe çagyrýar

S.A.Nyýazowadyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2024-2025-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde we 11-nji maýynda «AÇYKGAPYLAR» gününe...

Ýurdumyzyň teatrlarynda 5-7-nji aprel aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry 05.04.2024ý. «Nirede sen başky söýgim» 19:00 06.04.2024ý. «Giýewleriň bäsleşigi» 19:00 07.04.2024ý. «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky...

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» CASCA+ ugry boýunça ýük daşamalarynda ýeňillikli nyrhlary hödürleýär

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» AGPJ aşakdaky görkezijilere laýyklykda, CASCA+ ugry boýunça ýük daşamalarynda aýratyn ýeňillikli nyrhlary hödürleýär: Bahanyň möçberine aşakdakylar girmeýär: • Eksport/import boýunça gümrük amallary, howpsuzlyk,...

Aşgabat ― London ― Aşgabat howa gatnawy ýola goýlar

Halkara uçuşlarynyň geografiýasyny barha giňeldýän «Türkmenistan» awiakompaniýasy 2024-nji ýylyň 1-nji maýyndan ýene bir halkara uçuşy ýola goýmagy meýilleşdirýär. Şol günden başlap, awiakompaniýanyň uçarlary Ýewropanyň syýahatçylyk...

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

“Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “BC” topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri ýeňil taksi awtoulaglaryna işe kabul edýär. Salgysy: Aşgabat...

Söwda toplumyň sergisi geçiriler

2024-nji ÝYLYŇ 3 – 5-nji APRELINDE TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA TOPLUMYNYŇ SERGISI GEÇIRILÝÄR Guraýjy tarap Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny,...

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça BÄSLEŞIK

1. LOT №1. Balkan welaýatynyň Etrek etrabynda 4 gatly, 24 öýli 1 sany gulluk ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak. Satyn alyjy:...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Delä uçýan gatnawlarynyň sanyny artdyrdy

2024-nji ýylyň 31-nji martyndan 26-njy oktýabryna çenli Aşgabadyň Halkara howa menzilinden ýola düşjek içerki hem-de halkara ýolagçy gatnawlarynyň tertibi ildeşlerimize ýetirildi. Bu barada «Türkmenistan»...

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkmenistanyň raýatlarynyň dykgatyna ýetirýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi ýurduň raýatlaryna «Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibine» degişli üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň...

“Türkmenhowaýollary” täze uçuş tertibini hödürleýär

31-nji martdan 26-njy oktýabryna çenli dowam etjek halkara we içerki ýolagçy gatnawlarynyň tomusky tertibi “Türkmenhowaýollary” resmi internet sahypasynda çap edildi. Şu ýerden halkara we içerki...