27.9 C
Ashgabat
Esasy Bildirişler

Bildirişler

Ýurdumyzyň teatrlarynda 22-27-nji sentýabr aralygynda görkeziljek sahna oýunlary

Ýurdumyzyň teatrlarynda 22-27-nji sentýabrda aralygynda görkeziljek sahna oýunlary Türk­me­nis­ta­nyň Be­ýik Sa­par­my­rat Türk­men­ba­şy adyn­da­ky baş aka­de­mi­ki dra­ma teat­ry 23.09.2023ý. «Mag­tym­gu­ly-kö­ňül gu­şy» 19:00 24.09.2023ý. «Ge­lin gel­ýär» 19:00 27.09.2023ý. «Ja­han şa­sy...

Eýran harytlarynyň sergisi geçiriler

Şu ýy­lyň no­ýabr aýyn­da Aş­ga­bat şä­he­rin­de eý­ran ha­ryt­la­ry­nyň ýö­ri­te­leş­di­ri­len «Iran Pro­ject» ser­gi­si­ni ge­çir­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär. Mu­ny Eý­ra­nyň Türk­me­nis­tan­da­ky il­çi­si Go­lam Ab­bas Ar­bab Ha­le­siň söz­le­ri­ne sal­gy­la­nyp,...

Türkmen suratkeşleriniň baýramçylyk sergisi

23-nji sent­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Çe­per­çi­lik ser­gi­ler mü­dir­li­gi­niň şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty­nyň ser­gi mer­ke­zin­de «Ga­raş­syz­lyk – pa­ra­hat­lyk bin­ýa­dy» at­ly baý­ram­çy­lyk ser­gi­si ge­çi­ri­ler. Ýur­du­my­zyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 32 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nyp gu­ral­jak ser­gi­de...

Paýtagtymyzyň teatrlarynda baýramçylyk mynasybetli spektakllar görkeziler

Türk­me­nis­ta­nyň ýe­tip gel­ýän şan­ly Ga­raş­syz­lyk baý­ra­my­nyň öňü­sy­ra­syn­da ýur­du­my­zyň dö­re­di­ji­lik to­par­la­ry we teatr­la­ry baý­ram­çy­lyk my­na­sy­bet­li spek­takl­la­ry taý­ýar­la­dy­lar. Hep­dä­niň ahy­ryn­da – 23-24-nji sent­ýabr­da paý­tag­ty­my­zyň teatr­la­ryn­da gör­ke­zil­jek...

Meşhur ýyldyzlaryň konserti geçiriler

19-njy sent­ýabr­da paý­tag­ty­myz­da­ky «Wa­tan» ki­no­kon­sert mer­ke­zin­de ýur­du­my­zyň meş­hur we ýaş ýyl­dyz­la­ry­nyň kon­ser­ti bo­lar. Kon­sert ag­şa­myn­da ha­ly­pa aý­dym­çy Ak­mu­ham­met Sa­pa­row­dan baş­lap, türk­men est­ra­da sun­ga­ty­nyň ýyl­dyz­la­ry An­na­ny­ýaz...

Robot bäsleşigi geçiriler

23-24-nji sentýabrda Aşgabat şäherindäki Büzmeýin etrabynyň 97-nji orta mekdebinde mekdep okuwçylarynyň arasynda robot bäsleşigi geçiriler. Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF)...

Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlarynyň dykgatyna

Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­syn­da hü­när bi­lim eda­ra­la­ry­ny ta­mam­lan ra­ýat­lar ara­da bil­di­riş ýaý­rat­dy. Mi­nistr­li­giň res­mi web sa­hy­pa­syn­da şeý­le bil­di­riş ýer­leş­di­ril­di: Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­sy­nyň hü­när bi­lim eda­ra­la­ry­ny...

Ýurdumyzyň teatrlarynda 15-17-nji sentýabrda görkeziljek sahna oýunlary

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry 16.09.2023ý. «Söýgüde serhet bolmaz» 19:00 17.09.2023ý. «Şadyýan wäşiler» 19:00 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry 16.09.2023ý. «Körpe gelin» 19:00 17.09.2023ý. «Talyp söýgüsi» 19:00 Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli...

“Chevening”: Beýik Britaniýada talyp hakly bilim almak mümkinçiligi

Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da bi­lim al­mak üçin “Chevening” mak­sat­na­ma­sy­na res­mi­na­ma­lar ýa-da ýüz tut­ma­la­ry ka­bul et­mek işi 12-nji sent­ýabr­da baş­lan­dy. Ol 2023-nji ýy­lyň 7-nji no­ýab­ry­na çen­li do­wam...

Arkadag şäherinde we Ahal welaýatynda taksi çagyrmak hyzmaty işe girizildi

«Aw­tou­lag kär­ha­na­lar bir­le­şi­gi» açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti Ar­ka­dag şä­he­rin­de we Ahal we­la­ýa­tyn­da on­laýn tak­si ça­gyr­mak hyz­ma­ty­nyň işe gi­ri­zi­len­di­gi­ni mä­lim et­di di­ýip, «Türk­me­naw­tou­lag­la­ry» agent­li­gi­niň res­mi...

“Türkmenistan” awiakompaniýasy uçarbeletleri okuwyna kabul edýär

“Türk­me­nis­tan” awia­kom­pa­ni­ýa­sy” açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti da­laş­gär­le­ri öňün­den saý­lap seç­mek bi­len, do­wam­ly­ly­gy 3 aý möh­le­ti bo­lan uçar­be­let­le­riň il­ki baş­lan­gyç oku­wy­na ka­bul ediş­li­gi yg­lan ed­ýär....

Kinoteatrda 12-17-nji sentýabrda görkeziljek filmler

Kinoteatrda 12-17-nji sentýabrda görkeziljek filmleriň tertibi: «Türkmenistan» kinokonsert merkezi 12.09.2023ý «Söýgi bulaşyklary» (hindi-1993ý) 17:00 13.09.2023ý. «Ýedinji girdenek» multfilm (ABŞ-2015ý) 17:00 14.09.2023ý. «Binýat» (türkmen-2022ý) » 19:00 15.09.2023ý. «Lotos gül çyrasy» multfilm (hytaý-2010ý) 15:00 15.09.2023ý. «Paýhasa beslenen ömür» (türkmeni-2018ý) 17:00 16.09.2023ý. «Ýartygulagyň ejesini we...

Telekeçiler mekdebi sanly marketing we sanly mahabat ugrundan okuwa çagyrýar

“Te­le­ke­çi­ler mek­de­bi” JBK Bal­kan, Da­şo­guz, Le­bap we Ma­ry we­la­ýat bö­lüm­le­rin­de “San­ly mar­ke­ting we san­ly ma­ha­bat” me­ýil­na­ma­sy bo­ýun­ça tä­ze oku­wy gu­ra­ýar. Bu oku­wyň diň­leý­ji­le­ri ösen...

Ýurdumyzyň teatrlarynda 8-10-njy sentýabrda görkeziljek sahna oýunlary

  Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry 09.09.2023ý. «Giýewleriň bäsleşigi» atly sahna oýny  19:00 10.09.2023ý. «Wah, siz aýallar»  19:00 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry 09.09.2023ý. «Toýumyza gel, toýumyza!» 19:00 10.09.2023ý. «Super gaýyn...

Kinoteatrlarda 4-10-njy sentýabr aralygynda görkeziljek filmler

«Türkmenistan» kinokonsert merkezi 05.09.2023ý. «Tapmaça» (multfilm-2005ý) 15:00 05.09.2023ý. «Söýgi bulaşyklary» (hindi-1993ý) 17:00 06.09.2023 ý. «Ben-10» (ABŞ-2012ý) » 15:00 06.09.2023ý. «Patmawati» (hindi-2018ý) 17:00 07.09.2023ý. «Haçanda Garri Sedjala duşanda» (hindi-2017ý) 17:00 08.09.2023 ý. «Lotos gül çyrasy» (hytaý-2010ý) » 15:00 08.09.2023ý. «Düýeguş» (türkmen-2011ý) 17:00 09.09.2023ý. «Günlerde bir gün» (multfilm-2017ý) 15:00 09.09.2023 ý. «Arkadagyň...

Ýurdumyzyň teatrlarynda 1-3-nji sentýabrda görkeziljek sahna oýunlary

Ýurdumyzyň teatrlarynda 1-3-nji sentýabrda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi: Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry 01.09.2023ý. «Magtymguly-köňül guşy» atly sahna oýny  19:00 02.09.2023ý. «Gelin gelýär»  19.00 03.09.2023ý. «Syrly sandyk»  19.00 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky...

28-nji aw­gust 3-nji sent­ýabr ara­ly­gyn­da gör­ke­zil­jek film­le­r

Paýtagtymyzdaky ki­no­teatr­lar­da we ki­no­kon­sert mer­kez­le­rin­de 2023-nji ýy­lyň aw­gust aýy­nyň 28-i sent­ýabr aýy­nyň 3-i ara­ly­gyn­da to­ma­şa­çy­la­ra gör­ke­zil­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýän film­le­riň ter­ti­bi:   «Türkmenistan» kinokonsert merkezi 29.08.2023ý. «Dünýäniň görki» (Multfilm-2017ý)  15:00 30.08.2023ý. «Täsin syýahat»...

68-nji belgili awtobuslaryň ugry üýtgedildi

26-njy aw­gust­dan 68-nji «Ba­gyr – Al­tyn asyr gün­do­gar ba­za­ry» ug­ry üýt­ge­di­lip we bu ugur bo­ýun­ça aw­to­bus­la­ryň «Ba­gyr» bel­le­niş no­ka­dyn­dan ug­rap, Gö­rog­ly kö­çe­si bi­len he­re­ket...

Sport mekdebi çagalary okuwa çagyrýar

Türk­me­nis­ta­nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň sport mek­de­bi sag­ly­gy­ny go­wu­lan­dyr­mak we Mil­li sport he­re­ke­ti­ne go­şul­mak is­le­ýän­le­riň oku­wa alyn­ýan­dy­gy­ny yg­lan et­di. Ka­bul ediş­lik 21-25-nji...

1-nji sentýabr Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni

Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni