Möwsümiň başynda agyr şikes alyp, bir gezek hem meýdança çykyp görmedik “Real Madridiň” belgiýaly derwezeçisi Tibo Kurtua derwezäni goramak üçin ýene-de az-owlak tagapyl etmeli bolar. Öňki şikesinden saplanyp, 1 aý töweregi wagtdan bäri türgenleşik geçip başlan Kurtua ýene-de şikes aldy. Bu gezekki şikesi ony ýaşyl meýdançalardan 6-7 hepde daşlaşdyrar. 31 ýaşyndaky derwezeçiniň sag dyzynyň içerki meniskýusynda az-owlak ýyrtylan ýeriň bardygy anyklandy.  8 aýlap duşuşyk geçirmedik derwezeçiniň gowulaşmagynyň 6-7 hepdelik wagt aljakdygy habar berildi.

2019-njy ýylda “Çelsiden” 35 million ýewro transfer edilen Kurtua “Real Madridde” 9 kubok gazandy.