Milli ýygyndylaryň arasyndaky her halkara ýaryşda bolşy ýaly, şu sapar hem futbol janköýerleri dürli sebäplere görä, käbir ýyldyz oýunçylaryň oýunlaryna Ýewropa çempionatynda tomaşa edip bilmezler. Başgaça aýdylanda, käbir ýyldyz oýunçylar EURO 2024-e öýlerinde ýa-da dynç alýan ýerlerinde tomaşa ederler. Olar hemişekiler ýaly 3 topara bölünýär.

Milli ýygyndysy gatnaşmaýanlar. Saýlama tapgyryny geçip, 24 ýygyndynyň arasyna goşulyp bilmedik toparlaryň ýyldyzlary bu sanawa girýär. Norwegiýadan Erling Holann, Martine Edegor, Aleksander Sörlot, Şwesiýadan Aleksander Isak, Wiktor Dýokereş, Deýan Kuluşewski, Wiktor Lindelöf, Bosniýa we Gersegowinadan Edin Jeko bu sanawyň esasy ýyldyzlarydyr. Yklymlaýyn ýaryş bolany üçin bu sanaw o diýen uzyn däl.

Şikesli bolanlar. Milli ýygyndysy gatnaşmaga hukuk gazansa-da, tälimçisi çagyrsa-da, şikesi sebäpli çempionatyň daşynda galjak futbolçylaryň sany hemişe az bolmaýar. Niderlandlardan Marten De Roon, Franki de Ýong, Teun Kopmeýners esasy düzüme alynsalaram, şikesi sebäpli milli ýygyndyny terk etmeli boldular. Awstriýadan toparyň esasy ýyldyzy Dawid Alaba hem şikesi sebäpli meýdançanyň daşynda galar. Tälimçi Rangnik ony şikesli bolsa-da, milli toparyň ýany bilen Germaniýa çagyrdy. Ispaniýaly Gawiniň geçen ýylyň noýabrynda alan şikesi onuň sanawyň daşynda galmagyna sebäp boldy. Portugaliýadan Otawio, Italiýadan Frençesko Açerbi, Fransiýadan Luka Hernandes, ýer eýesi Germaniýadan düzüme çagyrylsa-da, saglyk ýagdaýy sebäpli topardan ugradylan Aleksander Pawlowiç, Polşadan esasy düzüme çagyrylyp, soň şikes alan Arkadiuş Milik, Şotlandiýadan toparyň esasy oýunçylaryndan Lýuwis Ferguson, Türkiýeden Çaglar Söýünjü, Ozan Kabak, Enes Ünal dagy şikesinden ejir çekýän beýleki ýyldyzlardyr.

Tälimçiler tarapyndan saýlanmadyklar. Iň esasy we has uzyn sanawly toparymyzdaky ýyldyzlaryň sany az däl. Bilşiňiz ýaly, halkara ýaryşlara milli toparlar 23 oýunçy bilen gatnaşýardy. Pandemiýadan soň bu sanaw 26-a çykaryldy we olaryňam azyndan 3-si derwezeçi bolmaly. Käbir tälimçiler üçin ýygynda oýunçy saýlamak juda kyn. Sebäbi şonça ýyldyz oýunçynyň arasyndan, käbir ýerler üçin 4-5 alternatiwiň arasyndan saýlamaly bolýarlar. Şu çempionatda-da Angliýanyň tälimçisi Garet Sautgeýt sanawyň daşynda galdyran oýunçylary bilen köpleriň ünsüni özüne çekýär. Arsenaldan Ben Waýty, şol sanda möwsümi o diýen şowly geçirmedik Markus Reşfordy, Jeýdon Sançony, Jordan Hendersony düzüme hiç hili almady. Çempionatyň öňüsyrasynda 33 oýunçydan düzen ýygyndysyna çagyrylanlardanam Jek Grilişi, azda-kände şikesi hem bar bolan Harri Maguaýry, Jeýms Maddisony Germaniýa alyp gaýtmady.

Ýer eýesi Germaniýanyň ýaş tälimçisi Ýulian Nagelsmannyň hem sanawyň daşynda galdyran käbir ýyldyzlary köpleriň ünsüni çekdi. Mats Hummels, Marko Roýs, Ýulian Brandt, Karim Adeýemi  ýaly Çempionlar Ligasynyň finalçysy “Borussiýa Dortmundyň” ýyldyzlaryny, şol sanda Leon Goreska, Serž Gnabri, Timo Werner ýaly ozal milli toparda telim gezek oýnap, ep-esli gol geçiren oýunçylary hem ýygyndynyň daşynda galdyrdy.

Belgiýanyň ýygyndysynda-da ýaş tälimçi Domeniko Tedesko möwsümiň agramly bölegini şikesi sebäpli oýnap bilmän, diňe 4-5 duşuşykda oýnan Tibo Kurtuany, belli hüjümçi Mişi Batşuaýini, şol sanda Hans Wanakeni, Leander Dendonkeri ýygynda çagyrmady.

Italiýa-da Matteo Pessina, Marko Werratti, Matteo Politano, Çiro Immobile, Manuel Lokatelli, Jakomo Bonawentura, Leonardo Spinazzola, Alessandro Florenzi ýaly oýunçylar Spallettiniň sanawyna girip bilmedi. Ispaniýanyň tälimçisi De La Fuente hem Pau Kubarsi, Pedro Porro, Erik Garsiýa, Aleiks Garsiýa, Oihan Sanset, Marko Asensio, Markos Llorente dagyny düzüme almady. Portugaliýada-da Rafael Gerreýro tälimçiniň saýlan oýunçylarynyň arasyna düşmek başartmady.