Londonly dizaýner Rob Hallifaks dünýäniň iň kiçi oýun kartyny ýasamagyň hötdesinden geldi. Bir kartyň ululygy bary-ýogy 5×3,6 millimetre deň. Ol bu karty köplenç adaty oýun kartlary üçin niýetlenen ýüpek mataly ýuka kagyzdan kesdi. Rob Hallifaks bu karty ýasaýarka, dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Çünki adaty kart üçin niýetlenen printerler şeýle ýuka materialda surat çap edip bilmeýärdi, şonuň üçin professional enjam ulanmaly boldy. Robuň aýtmagyna görä, iň uly kynçylyk taýýar kartlary kesmekde ýüze çykyp, iň soňunda ol lazer bilen kesmeli diýen karara gelipdir. Ginnesiň rekordlar kitaby bu üstünlik bilen gyzyklandy. Çünki kartlar häzirki rekordçylaryňkydan iki esse kiçi, adaty kart bilen deňeşdirilende bolsa, 250 esse kiçidir.