Türkmenistanyň Medeniýet ýylynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin ýurdumyzyň döredijilik wekiliýeti Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin şäherine iş saparyna gitdiler. Türkmen hökümetiniň türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ösmegine uly üns berýändigini, olaryň hatarynda medeni gatnaşyklaryň hem bardygyny aýratyn bellemeli. Şunuň netijesinde soňky ýyllarda iki dostlukly ýurduň arasynda dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze badalga eýe boldy.