Dünýäniň dürli ýurtlarynda ululy-kiçili jandarlar iýmit hökmünde peýdalanylýar. Şolaryň arasynda medeni usulda ösdürilip ýetişdirilýäni, ýabany görnüşleri we mör-möjekler hem bar. Singapuryň Azyk agentligi (SFA) 16 sany mör-möjegi iýmit hökmünde tassyklady. “Channel News Asia” teleýaýlymynyň habaryna görä, ýurtdaky restoranlar bellenen mör-möjeklerini iýmit sanawyna goşup bilerler. Bu jandarlaryň arasynda çekirtge, gurçuklaryň birnäçe görnüşi bar.
SFA iýmit ýa-da mallar üçin iým hökmünde mör-möjekleriň bu görnüşlerini import etmek isleýänlerden käbir şertleriň talap ediljekdigine ünsi çekip, sanawda ýok janly-jandarlary import ediljek bolanda, olaryň sarp edilmeginiň ygtybarlydygyna ýa-da däldigine garaljakdygyny belledi.
Şeýle hem düzüminde mör-möjek bolan gaplanan taýýar iýmitler satylanda onuň düzümi gabyň daşynda görkezilmeli bolar.