16-njy sentýabrda Ýaponiýanyň Wekiller palatasy täze Premýer-ministri saýlamak maksady bilen adatdan daşary maslahat geçirdi. Maslahatda ýurduň dolandyryjy Liberal demokratik partiýasynyň täze başlygy Ýosihide Suga Premýer-ministr hökmünde tassyklandy.

Ýosihide Suganyň dalaşgärligi esasan, Parlamentiň aşaky palatasynyň (Wekiller palatasy) wekilleriniň köpüsi tarapyndan goldandy. Ýosihide Suga aşaky palatanyň 462 wekiliniň 314-siniň sesine eýe boldy, üstesine-de, ýokarky palatada sesleriň köplügine eýe boldy.

14-nji sentýabrda Libereal demokratik partiýasynyň täze başlygy wezipesine saýlanan 71 ýaşly Ýosihide Suga, sekiz ýyla golaý Ministrler Kabinetiniň baş sekretary bolup işledi we metbugat wekilleri üçin niýetlenen maslahatlarda hökümetiň syýasatyny düşündirip çykyş etdi.