Çydamly ulaglary öndürmegi bilen tanalýan “Volvo” kompaniýasy ulagyň içiniň howasyny arassalaýan täze tehnologiýany işläp taýýarlady. Şwed kompaniýasy täzeçil tehnologiýalara aýratyn ähmiýet berýär. Ulagyň içiniň howasyny kadalaşdyrmak üçin ulanylýan tehnologiýa häzirki wagtda örän kämil derejä ýetdi. Belli bir ýylylykda saklaýan, ulagyň her bölegine aýratyn howa üfleýän ulgamlar bar. Emma “Volvo” bu ugurda has tapawutlanyp, howanyň hilini ölçeýän sensory işläp taýýarlady. Täze tehnologiýa ulagyň içindäki howanyň düzümindäki zyýanly bölejikleri ýok edýär. Howanyň hiline “Volvo On Call” smartfon programmasy arkaly gözegçilik edip bolýar. Kompaniýada diňe ulagyň içki howasyny işläp taýýarlaýan ýörite inženerler we hünärmenler topary bar.