Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogyna ýurdumyzyň çempiony “Altyn asyr” topary mynasyp boldy. Aragatnaşykçylar bu ugurda ýurdumyzyň Kubogynyň eýesi “Ahaldan” üstün çykmagy başardy.

1-nji ýarymy golsuz geçen oýunda ilkinji bolup hasaby “Ahal” topary açdy. Bu goly oýnuň 68-nji minutynda uzak aralykdan owadan we batly urgy bilen Gurban Annaýew derwezä girizdi. Ýöne “Altyn asyr” toparynyň jogaby gijikmedi. Şol goldan 5 minut soň, has takygy, 73-nji minutda jerime meýdançasyndaky başagaýlykda topy urmagy başaran Mekan Saparow hasaby deňledi.

Oýnuň galan minutlarynda iki toparam, esasan hem, “Ahal” topary örän amatly pursatlary döretselerem hasap üýtgemedi. Goşmaça 30 minutda-da “Altyn asyr” topary has erjel oýun görkezdi. Ýöne 2-nji gezek tapawutlanmak welin, çempiona başartmady. Netijede, ýeňijini 11 metrlik jerime urgulary kesgitledi. Bu urgularda 5-4 öňe saýlanan “Altyn asyr” bassyr 6-njy gezek Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogyny eýelemegi başardy. 2014-nji ýylda bu kubogy alan “Ahal” 3-nji gezek ýeňlişe sezewar boldy.