NBA-da 74-nji möwsümiň çempionyny kesgitlejek final duşuşyklary ertir başlanar. 32-nji gezek finala çykan “LA Leýkers” bilen 6-njy gezek finalda oýnajak “Maýami Hitiň” arasyndaky 1-nji duşuşyk ertir ir säher, Aşgabat wagty bilen 06:00-da başlar. 16 çempionlygy bolan “LA Leýkers” finalyň faworiti bolup, olar adaty möwsümdäki 2 duşuşykda-da “Maýami Hitden” üstün çykmagy başardy. 2 gezek çempionlyk gazanan ozalky topary “Maýami Hitiň” garşysyna çykyş etjek LeBron Jeýms 10-njy gezek finalda oýnar. Bu duşuşygyň iň esasy aýratynlygy-da geçen möwsümde pleý-off tapgyryna çykyp bilmedik iki toparyň arasynda oýnaljak ilkinji final duşuşygy bolar. Başgaça aýdylanda, NBA-da mundan öňki möwsümde pleý-off tapgyryna-da çykyp bilmedik 2 topar täze möwsümde finalda duşuşar. Bu waka NBA-nyň taryhynda ilkinji gezek duş gelinýär.  

Ilkinji 4 duşuşykda ýeňiş gazanan topar Larry O’Brien kubogyny eýelär. Toparlaryň arasyndaky 2-3-4-nji duşuşyklar 3-nji, 4-nji hem-de 7-nji oktýabrda oýnalar. 2-4-nji duşuşyklar 06:00-da, 3-nji duşuşyk bolsa 04:30-da başlar. Toparlar gerek bolan ýagdaýynda-da 10-njy, 12-nji hem-de 14-nji oktýabrda özara 5–6–7-nji oýunlary geçiriler. Duşuşyklaryň ählisi-de Florida ştatyndaky “The Arena” desgasynda oýnalar.