Lon­don­da 2020-nji ýy­lyň «Boo­ker» baý­ra­gy­na da­laş­gär­le­riň gys­ga sa­na­wy yg­lan edil­di. Al­ty da­laş­gä­riň ady 2020-nji ýy­lyň emin­ler to­pa­ry­nyň ýol­baş­çy­sy Mar­ga­ret Bas­bi ta­ra­pyn­dan on­laýn met­bu­gat ýyg­na­gyn­da mä­lim edil­di.
Ame­ri­ka­ly Dia­na Kuk «Tä­ze çöl» (The New Wil­der­ness), Aw­ni Do­şi «Ýa­nan şe­ker» (Burnt Su­gar), Bren­don Teý­lor «Ha­ky­ky dur­muş» (Re­al Li­fe), zim­bab­we­li Si­si Dan­ga­remb­ga «Ýas­ly göw­re» (This Mo­ur­nab­le Bo­dy), şot­land we ame­ri­kan ra­ýat­ly­gy bo­lan ýa­zy­jy Dug­las Stýuart «Şag­gi Beýn» (Shug­gie Ba­in), ame­ri­kan we efio­pi­ýa ra­ýat­ly­gy bo­lan ýa­zy­jy Maa­za Men­gis­te «Sa­ýa­la­ryň şa­sy» (The Sha­dow King) at­ly ro­man­la­ry bi­len baý­ra­gyň fi­na­ly­na çyk­dy­lar.
«Boo­ker» baý­ra­gy is­len­dik mil­let­den bo­lan aw­to­ryň iň­lis di­lin­de ýa­zy­lan ese­ri üçin ni­ýet­le­nip, ki­ta­byň 2019-njy ýy­lyň 1-nji okt­ýab­ryn­dan 2020-nji ýy­lyň 30-njy sent­ýab­ry­na çen­li Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da ýa-da Ir­lan­di­ýa­da ne­şir edil­me­gi, esa­sy şer­ti­dir. 162 eser baý­ra­gyň fi­na­ly­na da­laş et­di. Baý­ra­gyň ýe­ňi­ji­si 17-nji no­ýabr­da Lon­do­nyň «Round­hou­se» kon­sert za­lyn­da gu­ral­jak çä­re­de mä­lim edi­ler. Gys­ga sa­na­wa gi­ri­zi­len aw­tor­la­ryň her bi­ri­ne 2,5 müň funt ster­ling ber­lip, olar öz ki­ta­by­nyň ýö­ri­te ne­şir edil­me­gi­ne hu­kuk ga­za­nar­lar. Ýe­ňi­ji­ni ýe­ne-de 50 müň funt ster­ling bi­len sy­lag­lar­lar. Şeý­le hem, «Boo­ker» baý­ra­gy­nyň ýe­ňi­ji­si gys­ga wagt­da hal­ka­ra de­re­je­sin­de yk­rar edil­me­gi­ne bil bag­lap bi­ler.
2019-njy ýy­lyň «Boo­ker» baý­ra­gy­ny ka­na­da­ly ýa­zy­jy Mar­ga­ret Et­wud we bri­ta­ni­ýa­ly ýa­zy­jy Ber­nar­din Ewa­ris­to öz ara­la­ryn­da paý­la­şyp­dy.