Futbol boýunça Türkmenistanyň Ýokary ligasynda 16-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Derbiler tapgyry hökmünde hasaba alnan bu tapgyrda 17 gol derwezä girizildi. Tapgyryň merkezi oýnunda “Altyn asyr” bilen “Ahal” duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda ýeňiş gazanan bolmady. 42-nji minutda Elman Tagaýew bilen öňe saýlanan “Ahal” toparyna üstünligini saklamak başartmady. 55-nji minutda Altymyrat Annadurdyýew hasaby deňledi. Ýeri gelende aýtsak, mundan 1 hepde ozal oýnalan Naýbaşy Kubogynyň duşuşygynyň-da esasy wagty 1–1 deňlikde gutaryp, penaltilerden soň, “Altyn asyr” ýeňşini baýram edipdi.

Paýtagtda oýnalan ýene bir derbide “Köpetdag” myhmançylykda “Aşgabatdan” 3–1 üstün çykdy. 44-nji minutda Döwran Hojamuhammedowyň goly bilen öňe saýlanan “Aşgabat” 2-nji ýarymda derwezesinden 3 gol geçirtdi (Döwletmyrat Seýitmuhammedow 66, Serdar Baýramow 79 p, Elýas Akyýew 90+4).

Mary welaýat derbisinde-de “Merw” topary “Energetik” toparyny 3-2 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda Pirmyrat Gazakow 2 gezek tapawutlanyp, toparynyň ýeňiş gazanmagynda uly rol oýnady. Energetikden Rahmet Şermetowyň 2 goly ýeňiş üçin ýeterlik bolmady (Arslan Ýusupow 56, Pirmyrat Gazakow 68, 85 – Rahmet Şermetow 26 p, 81). 

Balkan welaýat derbisinde “Nebitçi” öz meýdançasynda “Şagadamdan” 4–2 hasabynda utuldy. 1-nji ýarymda Alibek Abdyrahmanowyň gollary bilen 2–1 öňe saýlanan “Nebitçi” 2-nji ýarymda derwezesinden 3 gol geçirtdi.