Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 20-nji tapgyrynda sanawyň lideri “Altyn asyr” uly hasaply ýeňiş gazandy. Aragatnaşykçylar öz meýdançasynda geçiren duşuşygynda “Aşgabat” toparyny 7-1 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. 1-nji ýarymda 3 gol geçiren “Altyn asyryň” pökgülerini 6 futbolçy derwezä girizdi. Duşuşykda ýeňiş gazanan toparyň adyndan 13-nji minutda Mihail Titow, 38-nji minutda Ahmet Ataýew, 45-nji we 51-nji minutlarda Altymyrat Annadurdyýew, 48-nji minutda Begenç Akmämmedow, 54-nji minutda Gurbangeldi Batyrow, 90-njy minutda-da Zafar Babajanow tapawutlandy. Myhmanlaryň ýeke-täk goluny-da 65-nji minutda Hakmuhammet Bäşimow öz adyna ýazdyrdy.

Wise-çempion “Ahal” iň aşaky orunda barýan “Energetik” bilen 1-1 deňme-deň oýnap, zerur bolan 2 utugy ýitirdi. “Ahalyň” goluny 10-njy minutda Pirmyrat Sultanow, “Energetigiň” goluny bolsa, 67-nji minutda Aşyr Jumadurdyýew derwezä girizdi. “Şagadam” bilen “Köpetdagyň” golsuz oýnan tapgyrynda “Nebitçi” öz meýdançasynda “Merwden” 2-0 üstün çykdy. Balkanabatlylara ýeňiş getiren gollary Azat Garajaýew bilen Hemra Gulyýew derwezä girizdi.

Tamamlanan 20-nji tapgyrdan “Altyn asyr” 49 utuk bilen sanawyň başyny çekýär. 1 oýny kem “Ahal” 40 utuk bilen 2-nji ýeri eýeleýär. 3-nji ýer ugrundaky göreşde “Şagadam” 31 utuk bilen “Köpetdagdan” 3 utuk öňde barýar.

Iň netijeli hüjümçileriň sanawynda 22 gol geçiren Altymyrat Annadurdyýew 1-nji basgançagy eýeleýär. 24-nji oktýabrda geçiriljek 21-nji tapgyrda “Köpetdag”–“Merw”, “Nebitçi”–“Altyn Asyr”, “Aşgabat”–“Ahal” hem-de “Energetik”–“Şagadam” duşuşyklary oýnalar.