Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli birnäçe dabaralar, çäreler ýatyrylýar ýa-da onlaýn görnüşde geçirilýär. Günsaýyn şolaryň hataryna birnäçesi goşulýar. Ýöne Amerikan kino akademiýasy nobatdaky Oskar dabarasynyň onlaýn däl-de, adatylardaky ýaly geçiriljekdigini habar berdi. Mälim bolşy ýaly, geljekki Oskar dabarasy 2021-nji ýylyň 28-nji fewralyndan 21-nji apreline geçirilipdi. Şol mynasybetli-de 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2021-nji 28-nji fewralyna çenli aralykda kinoteatrlarda ýa-da sanly ulgamlarda (Netflix, Disney+…) görkezilen filmleriň Oskar üçin hasaba alynjakdygy ozal habar berlipdi.

Golaýda akademiýanyň agzalary Oskar dabarasynyň geçirilýän ýeri “Dolby” teatryna baryp gördüler. 3400 orunlyk teatrda geçiriljek Oskar dabarasyna näçe adamyň çagyryljakdygy, nähili usulda guraljakdygy häzirlikçe belli däl. Dalaşgär görkeziljekleriň ýa-da çagyrylanlaryň arasynda käbirleriniň dabara barmazlygy mümkin. Şol nukdaýnazardan dabaranyň dowamynda oňa onlaýn gatnaşjaklaryň bar bolmagy ikuçsyzdyr. Akademiýanyň bu päsgelçilikleri nähili ýeňip geçjekdigini bolsa wagt görkezer.