Wideojaň etmäge hem-de köpçülikleýin wideomaslahatlary geçirmäge mümkinçilik berýän “Zoom” programmasy arkaly elektron poçta hem iberip boljakdygy mälim edildi. 9 ýyl ozal döredilen programma şeýle hyzmatlara bolan islegiň ýokarlanmagy bilen ulanyjy sanyny 10 milliondan 300 milliona ýetirdi. Bu programma ofis işlerini öýünde ýerine ýetirýänler üçin uly mümkinçilik döretdi. “Zoom”-yň ulanyjylary elektron poçta bilen bir hatarda senenama hyzmatyndan hem peýdalanyp bilerler. Täze hyzmatyň golaýda ýola goýulmagyna garaşylýar.