Ma­ri­na Swe­ta­ýe­wa – rus şa­hy­ry, kys­sa­çy­sy we ter­ji­me­çi­si. Ol 1892-nji ýy­lyň 8-nji okt­ýab­ryn­da Mosk­wa uni­wer­si­te­ti­niň pro­fes­so­ry Iwan Swe­ta­ýe­wiň maş­ga­la­syn­da dün­ýä in­ýär. Onuň ça­ga­lyk ýyl­la­ry Mosk­wa­da we Ka­lužsk se­bi­ti­niň Ta­rus­a şä­he­rin­de geç­ýär. Ol 14 ýa­şyn­da­ka eje­si ýo­gal­ýar, ýedi ýyl­da­n soňra-da ka­ka­syn­dan mah­rum gal­ýar. Ma­ri­na il­ki Mosk­wa­da­ky hu­su­sy gim­na­zi­ýa­da, soň­ra bol­sa Ýew­ro­pa­nyň pan­si­on­la­ryn­da oka­ýar. Al­ty ýa­şyn­dan goş­gy go­şup baş­lan Ma­ri­na di­ňe bir rus di­lin­de däl, eý­sem, fran­suz we ne­mes dil­le­rin­de hem goş­gy düz­ýär. Onuň il­kin­ji goş­gu­lar ýy­gyn­dy­sy «Ag­şam­ky al­bom» ady bi­len 1910-njy ýyl­da ne­şir edil­ýär. Bu ýy­gyn­dy öz döw­rü­niň meş­hur şa­hyr­la­ry­nyň na­za­ryn­dan syp­ma­ýar. Ýe­ne-de ýyl ýa­rym­dan onuň «Ja­dy­la­ýan fo­nar» at­ly ýy­gyn­dy­sy peý­da bol­ýar. Ol 1911-nji ýyl­da Ser­geý Efon bi­len maş­ga­la gur­ýar. Şa­hyr ze­na­nyň üçün­ji ki­ta­by «Iki ki­tapdan­» ady bi­len 1913-nji ýyl­da ne­şir edil­ýär.
1917-nji ýyl­da ýurt­da bo­lan öz­ge­riş­lik­ler şa­hyr ze­na­nyň dö­re­di­ji­li­gi­ne güýç­li tä­si­ri­ni ýe­tir­ýär. Swe­ta­ýe­wa şol ýyl­lar «Guw sü­rü­si» at­ly goş­gu­lar ýy­gyn­dy­sy­nyň üs­tün­de iş­le­ýän eken. Ol 1922-nji ýyl­da gy­zy Ariad­na bi­len Pra­ga gid­ýär.
1925-nji ýyl­da ola­ryň maş­ga­la­sy Pa­ri­že gö­çüp bar­ýar. Ba­sym Swe­ta­ýe­wa, kä­bir se­bäp­le­re gö­rä, ki­tap ne­şir et­dir­me­gi­ni bes ed­ýär. Ol 1928-nji ýyl­da «Rus­si­ýa­dan soň» at­ly iň soň­ky ýy­gyn­dy­sy­ny çap et­dir­ýär.
Ol 1939-njy ýyl­da wa­ta­ny­na do­la­nyp gel­ýär. Ol şa­hy­ra­na ter­ji­me­le­ri bi­len ga­zanç edip ug­ra­ýar. Ikin­ji ja­han ur­şy baş­lan­dan soň, og­ly bi­len Ýe­la­bu­ga gö­çüp gid­ýär. Şa­hyr ze­nan 1941-nji ýy­lyň 31-nji aw­gus­tyn­da ýal­ňyz­ly­ga döz ge­lip bil­män ara­dan çyk­ýar. Şa­hyr ze­na­nyň keç yk­ba­ly rus ede­bi­ýa­ty­nyň ta­ry­hyn­da çuň­ňur yz gal­dyr­ýar. Hä­zir­ki wagt­da Ma­ri­na Swe­ta­ýe­wa­nyň öm­ri we dö­re­di­ji­li­gi­ne ba­gyş­la­nan öý mu­zeý­le­ri Mosk­wa­da we ýur­duň beý­le­ki şä­her­le­rin­de bar.