“WarnerMedia” kompaniýasy özüniň täze sanly wideo mazmun ulgamy “HBO Max”-da görkeziljek “Harry Potter” serialynyň taýýarlygyna badalga berdi. Eýýämden ssenariçiler bilen gepleşikler geçirilip başlandy. Kompaniýa “HBO Max”-y has-da özüne maýyl ediji ulgama öwürmek üçin elde baryny edýär. Häzirki wagtda DC hem-de “Tagt oýunlary” (Game of Thrones) ýaly françaýzlaryň önümçiligi bilen baglanyşykly täze eserleri ýola goýan “WarnerMedia” kompaniýasynyň indiki maksady-da 8 bölümlik filmler toplumy bilen uly yz galdyran “Harry Potter”-i “live-action” görnüşde seriala öwürmek. Serial baradaky beýleki maglumatlar häzirlikçe belli däl.

Iň esasy sowal “Harry Potter” eserleriniň awtory J.K. Rowlingiň täze taslamada nähili rolunyň boljakdygy hemmäni içgin gyzyklandyrýar. Sebäbi Rowlingiň “WarnerMedia” bilen şertnamasy bolup, şertnama görä, awtordan birugsat “Harry Potter” älemine degişli ne film, ne-de serial surata düşürilip bilner. Bu bolsa Rowlingiň täze taslama işjeň gatnaşjakdygyny aňladýar. Ýöne meşhur ýazyjynyň soňky günlerde käbir meseleler bilen baglanyşykly beýanatlaryndan soň, Rowlingiň gatnaşýan taslamasynyň nähili ýagdaýda garşy alynjakdygy belli däl.