Krosswordyň soraglary

1. Guw guşynyň mäkiýany
2. Süýt önümi
3. Eplenip ýapylýan we açylýan kiçijik pyçak
4. Durmuşa çykan gyza ene-atasynyň berýän goşy
5. Haly ýaly ýüwürdilip, öýdelip dokalýan düşek
6. Pişikden kiçiräk, ýalmanpisint, ala reňkli, ýakymsyz ysly haýwan
7. Haşal ot
8. Oýunçylyk, aldawçylyk
9. Şertnama, borçnama, ylalaşyk
10. Dik boyuna
11. Näzikden eziz, çepiksi
12. Ýüzi iri ýa-da ownuk dişli polat gural
13. Kawkaz halklarynyň haýallyk bilen ýerine ýetirýän tansy we onuň sazy
14. Daglyk we çöllük ýerlerde ýaşaýan egri çüňkli, güýçli, iri ýyrtyjy guş
15. Sport egin-eşik kompaniýasy
16. Seljuk soltanlarynyň biri
17. Türkmen milli oýny
18. Mallaryň kellesine salynýan, baglanýan düwünli ýüp
19. Doňzuň çagasy
20. Many, wajyplyk