Hytaýyň “Tianwen-1” atly kosmos gämisi 7 aýdan soňra Marsa baryp ýetdi. Gyzyl planetada ýaşaýşyň alamatlaryny gözlemek maksady bilen geçen ýylyň 23-nji iýulynda uçurylan “Tianwen-1” atly gäminiň planetanyň orbitasyna girendigi mälim edildi. 475 million kilometr ýol geçen kosmos gämisi kameralar we beýleki anyklaýjy enjamlar bilen üpjün edilen. Bir gün öň bolsa, Birleşen Arap emirlikleriniň Marsa iberen enjamynyň hem öz orbitasyna ýerleşendigi mälim edilipdi. 18-nji fewralda bolsa, bu planeta  iberilen ABŞ-nyň zondy degişli orbitasyna girer.