ABŞ-nyň Gar­ward uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­men­le­ri­niň ge­çi­ren bar­la­gyn­da her gün­de 35 mi­nut maşk et­me­giň göw­nü­çök­gün­lik­den ha­las ed­ýän­di­gi ýü­ze çy­karyl­dy. «Dep­res­si­on and Anxiety» at­ly žur­nal­da çap edi­len yl­my iş­de yzy­gi­der­li maşk ed­ýän adam­lar­da göw­nü­çök­gün­li­giň ga­bat gel­mek äh­ti­mal­ly­ly­gy­nyň örän seý­rek­di­gi bel­le­nil­ýär. Yl­my-bar­la­gyň esa­sy aw­to­ry Kar­mel Çoi «fi­zi­ki taý­dan iş­jeň bol­mak dür­li ke­sel­le­riň öňü­ni al­ýar» di­ýip bel­le­ýär. Ma­ka­la­da yl­ga­ma­gyň ýa-da ýö­ne­keý maşk­lar bi­len meş­gul­lan­ma­gyň hem ada­myň fi­zi­ki we ru­hy sag­ly­gy­na oňyn tä­sir ed­ýän­di­gi bel­le­nil­ýär. Yl­my işiň 8 müň ada­myň ara­syn­da ge­çi­ri­len­di­gi mä­lim edil­di. Bi­ler­men­le­riň bel­le­mek­le­ri­ne gö­rä, bu yl­my iş öý şert­le­rin­de ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len maş­kyň adam sag­ly­gy üçin äh­mi­ýet­li­di­gi­ni ýü­ze çy­kar­dy.

Ber­di­mu­ham­met Baý­mu­ham­me­dow,
Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.