Meşhur wideooýunlaryň biri bolan “Super Mario”-nyň 1986-njy ýylda satyn alnan nusgasy auksionda 660 müň dollara satyldy. Bu söwda häzire çenli auksion arkaly satylan iň gymmat wideooýun boldy. Ýaponiýanyň “Nintendo” kompaniýasynyň uly meşhurlyk gazanan “Super Mario Bros” oýny 1986-njy ýylda Täze ýyl sowgady hökmünde satyn alnypdyr. Şondan soňra 35 ýyllap gutusy hem açylman, bir çekmede ýatypdyr. “Heritage Auctions” atly auksion öýi onuň bahasynyň wideooýun üçin rekorddygyny, mundan ozalky rekordyň geçen ýylyň iýulynda 114 müň dollara satylan başga bir “Super Mario” oýnuna degişlidigini mälim etdi. Oýny satanyň kimdigi mälim edilmedi. Adynyň aýan edilmegini islemeýän satyjy bu oýnuň satyn alan gününden bäri iş ýerindäki çekmäniň bir burçunda durandygyny aýtdy. “Heritage Auctions”-yň hünärmeni Walari MakLeki oýnuň 1986-njy ýylyň ahyrynda, oýunlaryň plastmassa gutularda satuwa çykarylan döwrüne degişlidigini aýtdy. MakLeki oýunlaryň şeýle gaplarda satylmagy gysga wagt dowam edendigi sebäpli, bu oýnuň başga nusgasyny tapmagyň aňsat däldigini belleýär.