Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç almaga isleg bildirýän raýatlar üçin degişli düzgünleri mälim etdi. Awazada dynç almagyň tertibine laýyklykda, ýollamanama alandan soň, raýatlar welaýatlarda we Aşgabat şäherinde kesgitlenen ýörite ýerlerde COVID-19-a garşy sanjym etdirmeli. Uly ýaşly raýatlara degişli sanjym alandan soňky 72 sagadyň dowamynda we 18 ýaşdan kiçi raýatlara lukmançylyk gözegçiliginden geçendigini tassyklaýan resminama berler. Dowamly kesellerden ejir çekýän we dürli gaýraüzülmeleri bolan raýatlar degişli tertipde öňüni alyş sanjymyny almak üçin maşgala lukmanlary bilen maslahatlaşmalydyrlar.

Soňra Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleri raýatlaryň dynç alşa gidýän senesini bellik

edip, degişli rugsatnamany berýärler.

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagyna dynç almaga gidýän raýatlara COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen nokatlar:

AŞGABAT ŞÄHERI:

6-njy saglyk öýi: 23-09-03; 23-09-12.

11-nji saglyk öýi: 95-73-27; 95-73-12.

14-nji saglyk öýi: 51-56-70; 51-56-71; 51-56-80; 51-56-81.

16-njy saglyk öýi: 97-67-99; 97-67-98

AHAL WELAÝATY:

Gökdepe etrap köp ugurly hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800132) 4-70-08; 4-70-09.

Ak bugdaý etrap hassahanasynyň Magtymguly oba saglyk merkezi: (800137) 32-0-54.

Tejen şäher hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800135) 4-86-24.

BALKAN WELAÝATY:

Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi: (800222) 5-97-03; 5-97-05. Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: (800243) 2-60-09; 2-21-36.

Serdar etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800246) 7-13-33; 7-20-98.

DAŞOGUZ WELAÝATY:

Daşoguz şäheriniň 2-nji saglyk öýi: (800322) 6-07-56; 6-02-55.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800347) 3-16-02; 3-19-70.

LEBAP WELAÝATY:

Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi: (800422) 3-50-59; 3-50-70.

Kerki etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800444) 2-00-03; 2-03-22.

Seýdi şäher hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800446) 7-02-58; 7-00-21.

MARY WELAÝATY:

Mary şäheriniň 2-nji saglyk öýi: (800522) 4-68-57; 4-68-65; 4-68-62.

Ýolöten etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800560) 6-55-23; 6-50-67.

Oguzhan etrap hassahanasynyň Şatlyk şäher şahamçasy: (800559) 6-45-21; 6-46-03.