“Curiosity” roboty Marsda emele gelen buludyň suratyny iberdi. NASA-nyň astronomlary gyzyl planetada gaty seýrek ýagdaýda ýuka bulutlaryň emele gelýändigini belleýärler. Buzdan emele gelýän bulutlar planetanyň ýüzünden 60 km beýikde döreýär. “Curiosity” buludyň ak-gara hem-de reňkli suratyny aldy. Ak-gara suratlar bulutlaryň tolkunlaryny has dury görmäge mümkinçilik berýär. NASA Gün batmagynyň yzýany emele gelýän buz kristallarynyň öçügsi şöhläni “tutup”, asmanda ýaldyrap görünýändigini mälim etdi. Bu bulutlara “Noctilucent” (latynça gijesine ýaldyraýan diýmegi aňladýar) bulutlar hem diýilýär. Koloradodaky Kosmos bilimleri institutynyň hünärmeni Mark Lemmon bu bulutlardaky gyzyl, ýaşyl gök we melewşe reňkleriň haýran galdyryjydygyny belleýär.