Türkmenistandaky
iň iri gurluşyk we hojalyk
harytlarynyň söwda
merkezler toplumy
575555 / 575757 / 575553

Is­pa­ni­ýa dün­ýä­niň iň aras­sa ke­nar­la­ry bo­lan ýurt diý­lip yg­lan edil­di. Bu ba­ra­da «Ma­wy baý­dak» baý­ra­gy­nyň web sa­hy­pa­syn­da ha­bar be­ril­ýär. Bu baý­rak her ýyl ýo­ka­ry ül­ňü­le­re la­ýyk gel­ýän we howp­suz ýüz­mek üçin amat­ly bo­lan ke­nar­la­ra we de­ňiz­le­re be­ril­ýär. Bu baý­ra­ga jo­gap­kär daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak gaz­na­sy (FEE) ke­nar­la­ryň we de­ňiz­le­riň her bi­rin­dä­ki su­wuň hi­li­ne ba­ha be­rip, dün­ýä­niň 49 ýur­du­nyň sa­na­wy­ny düz­di. Sa­naw­da bi­rin­ji or­ny Is­pa­ni­ýa eýe­le­di – pa­ty­şa­ly­gyň 614 ke­na­ryn­da ha­pa­lan­ma ta­pyl­ma­dy. Ikin­ji or­ny Gre­si­ýa (545 aras­sa ke­nar), üçün­ji or­ny Tür­ki­ýe (519 ke­nar) eýe­le­di. Sa­naw­da Fran­si­ýa (410 ke­nar), Ita­li­ýa (416 ke­nar), Por­tu­ga­li­ýa (372 ke­nar), Da­ni­ýa (168 ke­nar) we Ni­der­land­lar (56 ke­nar) bar. Sa­naw­da Rus­si­ýa 21-nji or­ny eýe­läp, hü­när­men­ler ýur­duň 35 ke­na­ry­na ýo­ka­ry ba­ha ber­di­ler.