Paleontologlar Hytaýyň günorta-günbataryndaky Siçuan welaýatynyň Szygun şäherinde dünýäniň iň kiçi dinozawr aýak yzlaryny tapdylar. Şol bir daş plitada uzynlygy 10,2 mm we ini 9,6 mm bolan 40-dan gowrak dürli aýak yzlary tapyldy. Alymlaryň pikiriçe, bu üç aýakly aýak yzlary, takmynan 12 santimetr uzynlygynda bolan galatorlara degişlidir. Hünärmenleriň belleýşi ýaly, ösüşiň dürli tapgyrlarynda kiçi termopod dinozawrlaryň aýak yzlarynyň ýygyndysyny görkezip bilýän gaýa plitasynda dürli ululykdaky aýak yzlary saklanyp galypdyr.