Angliýada we bütin dünýäde henizem hormatlanýan, söýülýän şa zenany Diana bu gün 60 ýaşady. Uelsiň şa zenany (Princess of Wales) Diana adamlara gaýduwsyz kömek eden hoşniýetli zenandy. Adamlara duýgudaş çemeleşýändigi we haýyr-sahawat işlerine işjeň gatnaşýandygy sebäpli, şa zenany Diana korollyk keşbinde öwrülişikli üýtgeşmeler girizdi. Diana rehimdarlygy, dogruçyllygy bilen meşhur boldy we şonuň üçin dünýäde millionlarça adam ony gowy görýärdi. “Ynsan ýürekleriniň şa zenany” 1961-nji ýylyň 1-nji iýulynda Angliýanyň Norfolk etrabynyň günbataryndaky Sendringem obasynda dünýä indi. Diana Spenser 1981-nji ýylda şa zenany Elizabeta II-iň ogly Şazada Çarlz bilen durmuş gurdy. Şa zenanyň iki ogly bar – William we Harri. Angliýanyň paýtagty Londonda 60 ýaş doglan gününiň hatyrasyna bir wagtlar ýan ýoldaşy Çarlz we iki ogly bilen ýaşan köşgüniň bagynda meşhur iňlis heýkeltaraşy Ýan Rank-Brodli tarapyndan döredilen Diananyň heýkeli şu gün Kensington köşgünde açylar. Ömrüniň soňky günlerinde gopgunly wakalaryň merkezinde ýaşan göwnaçyk, sada, gözel ýaş şa zenan Diana 1997-nji ýylyň 31-nji awgustynda 36 ýaşynda Fransiýanyň paýtagty Parižde bolan pajygaly awtoulag heläkçiliginde aradan çykdy.