Dünýäniň iki super ýyldyzy – Lionel Messi bilen Neýmar Junior haýsy hem bolsa biri ertirki Kopa Amerika kubogyny asmana göterer. Şonda bu kubok olaryň şahsy karýeralaryndaky ilkinji kubogy bolar. Hatda Lionel Messiniň milli ýygyndydaky ilkinji kubogy hökmünde hasaba alnar. Neýmaryň-da milli ýygyndyda Konfederasiýa Kubogynyň çempionlygyndan başga bellärlikli ýeňşi ýok. Iki futbolçynyň-da Olimpiýa medallarynyň bardygyny belläliň.

Şol nukdaýnazardan iki futbolçy üçinem ertirki finalyň ähmiýeti uly. Barselona karýerasynda gazanylmadyk kubogy bolmadyk Messiniň milli topardaky ýeňşiniň ýoklugy onuň “kemter” tarapy hasaplanýar.

Neýmar duşuşykdan öň Messi bilen nähili gowy dost bolsalar hem kubogy gazanmak üçin elde baryny gaýgyrmajakdyklaryny beýan etdi.

Messi bu kubogy 3 gezek finalda aldyrdy. 2007-nji ýylyň finalynda Braziliýadan, 2015-nji we 2016-njy ýyllarda-da Çiliden asgyn gelipdi. Neýmar bolsa entek finala çykyp görmedi. 2019-njy ýylda Braziliýa kubogy gazananda, Neýmar şikesi sebäpli bäsleşige gatnaşmandy.