Merkezi edarasy Nýu-Yorkorkda ýerleşýän “Space Capital” tarapyndan berilýän täze hasabata görä, ikinji çärýekde kosmos kompaniýalaryna maýa goýumlar 4,5 milliard dollara ýetdi we bu görkeziji pudak üçin taryhy rekord boldy. Maglumatnamada millionerleriň kosmosdaky bäsdeşliginiň netijesinde kosmos pudagyna gönükdirilýän maýa goýumlaryň mukdary günsaýyn artýandygyny mälim edilýär. Riçard Bransonyň, Jeff Bezosyň we Ilon Maskyň bu pudaga maýa goýumlaryny özüne çekendigi nygtalýar. “Space Capital” çärýekleýin hasabatynda bu pudaga maýa goýumlary infrastruktura, paýlamak we ulanmak ýaly tehnologiýanyň üç ugruna bölünýär. “Space Capital” edarasy 2012-nji ýyldan bäri 1 553 kompaniýany ýakyndan öwrenýär. Bu kompaniýalar häzire çenli 199,8 milliard dollarlyk maýa goýumy özleşdiripdir. Maglumatda 2021-nji ýylda kosmos maýa goýumlary üçin iň ýokary derejä ýetjekdigini mälim edilýär. Geçen ýylyň üçünji çärýeginde kosmos kompaniýalary iň köp maýa goýumy (3,9 milliard dollar) durmuşa geçirdi. Şu ýylky ösüşiň 2020-nji ýylda özleşdirilen 9,1 milliard dollarlyk maýa goýum mukdaryndan ýokary bolmagyna garaşylýar.