“Amazon”-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos ertir (20-nji iýul) kosmosa uçmaga taýýarlyk görýär. Uçuşa gatnaşýanlar “Blue Origin” kompaniýasy tarapyndan taýýarlanan “New Shepard” atly raketa arkaly atmosfera bilen kosmosyň çägi hasaplanýan Karman çyzygyndan ýokary çykarlar. Gämide Bezos bilen bilelikde ýene-de üç adam kosmos syýahatçysy bolar. Eýsem olar kimler?

Jeff Bezos

57 ýaşly işewür “Blue Origin” kompaniýasyny 2000-nji ýylda esaslandyrdy. Bezos esasy baýlygyny 1994-nji ýylda esaslandyran bölek söwda kompaniýasy bolan “Amazon” arkaly gazandy. Ýeri gelende aýtsak, “Amazon” kompaniýasy internetiň ilkinji peýda bolan ýyllarynda internet arkaly ilki kitap söwdasyny ýola goýýar. Soňra bolsa, müşderileriň isleg bildirýän beýleki harytlaryny hem islän salgysyna eltip berýär. Wagtyň geçmegi bilen hyzmatyň çägi dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaýrap ägirt uly ekoulgamy emele getirýär. Bezosyň häzirki baýlygy 200 milliard dollardan geçýär.

Mark Bezos

Jeff Bezos inisi Marky hem bu uçuşa gatnaşmaga çagyrdy. Bezosyň maşgalasyna degişli bolan gazna ýolbaşçylyk edýän Mark maliýe ugry boýunça tejribeli hünärmen. Ol bu jogapkärli işiniň gapdalyndan meýletin ýagdaýda ýangyn söndüriji bolup işleýär. Mark Jeffden 6 ýaş kiçi.

Walli Fank

82 ýaşly zenan pilot Fank bu uçuşa gatnaşandan soňra iň garry kosmonawt hökmünde taryha adyny ýazdyrar. Fanka entek 9 ýaşynda wagty howa gämisine münmek nesip edipdir. Uçmaga höwesek bolan Fanky zenan astronawtlary taýýarlamagy maksat edinýän “Mercury 13” taslamasyna ilkinjileriň hatarynda kabul edipdirler. Ol ýaş wagty erkek kärdeşleriniň tabşyrýan ähli synaglaryndan üstünlikli geçmegi başaran ilkinji zenan bolupdyr. Häzire çenli kosmosa çykmadyk hem bolsa, ökde pilotlaryň biri hökmünde, köp ýyllap zähmet çekipdir.

Oliwer Daemen

18 ýaşly niderlanly Oliwer Daemen dünýädäki iň bagty çüwen adamlaryň biri boldy. Pilot rugsatnamasy bolan Daemen kosmos bilen örän ýakyndan gyzyklanýar. Ol geljek okuw ýylyndan başlap fizikadan ýokary bilime başlamagy maksat edinýär. Ýeri gelende aýtsak, “New Shepard” gämisindäki ýeke-täk boş orun auksion arkaly satuwa çykarylypdy. Şol boş orny almaga hukuk gazanan adamyň bu programma üçin talabalaýyk däldigi anyklandy we onuň kosmosa uçmak hukugy indiki uçuşa süýşürildi. Şeýlelikde, boş galan orun bilen kosmosa uçmaga Daemen hukuk gazandy. Onuň puluny bolsa, maýa goýum fonduna ýolbaşçylyk edýän kakasy töledi. Gepiň tümmek ýeri, kosmosa çykjak gäminiň bortunda iň ýaş we iň garry adam bolar. Bellemeli zatlaryň biri hem bir orunlyk ýer üçin 28 million dollar tölemäge razy bolan auksionyň ýeňijisiniň kimdigi entegem mälim edilmedi.

Ýeri gelende bellesek, häzire çenli “New Shepard” atly raketa bilen birnäçe synaglar geçirildi. Bu uçuş raketanyň we kosmos gämisiniň ilkinji adamly uçuşy bolup, oňa kompaniýanyň ýolbaşçysy hem gatnaşmagy aýratyn ähmiýete eýedir.