Sportuň iň uly baýramçylygy hasaplanýan tomusky Olimpiýa oýunlarynyň nobatdakysyna şu gün Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda resmi ýagdaýda badalga berler. Mejbury ýagdaýda bir ýyl soňa süýşürilen Tokio 2020 XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy şu gün Aşgabat wagty bilen 16:00-da başlar. Iki hepdeden gowrak wagtlap dowam etjek, ýagny 8-nji awgustda tamamlanjak oýunlara 206 Olimpiýa komitetinden (204-si döwlet) 11651 türgen gatnaşýar. Olar umumylykda sportuň 33 görnüşiniň 50 ugry boýunça özara bäsleşerler. Jemi 339 bäsleşik geçiriler. Başgaça aýdylanda, medallar toplumynyň 339-sy ugrunda türgenler özara güýç synanyşarlar. Sport görnüşleriniň 4-si ilkinji gezek resmi ýagdaýda Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasynda bolup, olar karate, skeýtboarding, sörfing, dyrmaşmak sportlarydyr. Umumylykda bolsa, sport görnüşleriniň 15 ugry Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizildi. Olaryň käbirleri (beýsbol, softbol) ençeme ýyldan soň gaýtadan girizilse, käbir ugurlarynda (dzýudo toparlaýyn ýaryş, welosportyň medison, BMX erkin görnüşleri, erkekleriň arasynda 800 metre, zenanlaryň arasynda 1500 metre suwda ýüzmek, garyşyk triatlon ýaryşy, 3×3 basketboly, stol tennisi boýunça garyşyk jübütleýin, ýeňil atletikada garyşyk 4×400 metr estafeta ylgawy …) Olimpiýa oýunlarynda ilkinji gezek ýaryşlar geçiriler.

Dünýäniň tas ähli ýurdunda diýen ýaly göni ýaýlymda görkeziljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna iň köp türgen ugradan ýurt ABŞ bolup, 647 amerikaly Olimpiýaçy Tokio 2020-de çykyş eder. Bu ugurda Ýer eýeleri 617 türgen bilen 2-nji orny eýeleýär. Şeýle-de Awstraliýadan 487, Germaniýadan 420, Hytaýdan 420, Fransiýadan 394, Beýik Britaniýadan 389, Kanadadan 382, Italiýadan 378, Ispaniýadan 338, Russiýanyň Olimpiýa Komiteti ady bilen çykyş etjek Russiýadan 335 hem-de Braziliýadan 307 türgen Tokio 2020-ä gatnaşýar. KHDR-iň hem-de Gwineýanyň Olimpiýa ýygyndylar pandemiýa sebäpli Tokio 2020 Olimpiadasyna gatnaşmazlar. Bu barada Tokio 2020-niň resmi internet saýtynda bellenilýär.

Olimpiýa oýunlarynyň açylyş hem-de ýapylyş dabaralary, şol sanda ýeňil atletika bäsleşikleri, zenanlar futbolynyň finaly Tokiodaky “National” stadionynda geçiriler. Futbol duşuşyklary Ýokohamadaky, Tokiodaky, Saitamadaky, Sendaidäki, Kaşimadaky, Sapporodaky stadionlarda oýnalar.

Tokio 2020 Olimpiýa oýunlary Ýaponiýada geçiriljek 2-nji tomusky Olimpiada bolup, ondan öň 1964-nji ýylda hem Tokioda guralypdy. Aziýadaky 4-nji tomusky Olimpiýa oýunlary bolar.