Hytaýly alymlar maýmyn beýnisiniň ýokary çözgütli 3D şekilini öwrenýärler. Şeýlelik bilen, hünärmenler adam beýnisiniň gizlin taraplaryny ýüze çykarmagy maksat edinýärler. Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň alymlar topary maýmynyň beýnisiniň üç ölçegli kartasyny döretmegi başardylar. Maýmyn beýnisindäki ähli neýronlary we gurluşlary göz bilen görmäge mümkinçilik beren hünärmenler derňewlerini dowam etdirmek kararyna geldiler. Hünärmenler: “Maýmyn beýnisine 1 mikron durulykda seredip bileris. Beýni öýjükleri adatça, 100 mikron ululykda” -diýip belleýärler. Alymlar maýmynyň beýnisiniň öwrenilip bilinmejekdigini düşündirseler-de, emeli aň ulanjakdyklaryny mälim etdiler. Üç ölçegli ýokary çözgütli şekiliň adam beýnisiniň syrlaryny hem açjakdygyna bil baglaýarlar.