Dünýä futbolynyň super ýyldyzy Lionel Messiniň Barselonadaky başdangeçirmesi tamamlanana meňzeýär. Bu barada Barselona topary resmi ýagdaýda habar berdi. Habarda taraplaryň ähli babatda ylaşandygyna garamazdan, klubuň maliýe ýagdaýy hem-de La Liganyň düzgünleri sebäpli taraplaryň şertnama baglaşmak mümkinçilikleriniň ýokdugy bellenilýär. Şunlukda, futbolda bir döwür tamamlandy.

Aslynda 30-njy iýunda Messiniň Barselona bilen şertnamasy tamamlanypdy. Şondan soň, La Liganyň maliýe düzgünleri sebäpli şertnama baglaşmak kynlaşypdy. Messi bolsa, aýlagynyň 50 göterim azaldylmagyna razylyk beripdi. Barselona bolsa düzgüni berjaý etmek maksady bilen birnäçe oýunçysyny transfere ugratdy. Indi diňe gol çekişäýmek galypdy we iki tarap hem şertnamanyň baglanyşyljakdygyndan şübheleri ýokdy. Başgaça aýdylanda, Barselona-da, Messi-de şertnama baglaşmak üçin ähli tagallalary edipdi. Ýöne ahyrky günde-de gelnen netijede, şertnama baglaşmak häzirlikçe taraplara başartmady.

Şertnamasy tamamlanandan soň Messi özüni transfer etmek isleýän hiç bir topar bilen görüşjek hem bolmady. Ýogsam, Messini transfer etjek toparlar 2-3 ýyldan bäri nobata durandyklary hemmä mälim.

Indi mundan soň, Messiniň näme etjekdigi ähli futbol janköýerini içgin gyzyklandyrýar. Muny bolsa wagt görkezer.

Lionel Messi Barselonada 778 oýunda 672 gol geçirip, 305 asist etdi we topar bilen 35 kubok gazandy.