BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeligine 83 döwlet ýolbaşçysynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu barada Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň başlygy Wolkan Bozkyr habar berdi.

– Şu wagta çenli 83 döwlet baştutany sessiýanyň işine gatnaşmakçydygyny mälim etdi, 26 lider bolsa, ýazgy arkaly çykyş etmek üçin ýüz tutdy – diýip Bozkyr belledi.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeliginiň çärelerine 43 hökümet baştutany hem-de üç orunbasar gatnaşar, 12 hökümet baştutany ýazgy edilen çykyşyny ugradar, 23 ýurduň daşary syýasat edaralarynyň baştutanlarynyň özleri çykyş eder.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasy 14-nji sentýabrda guramanyň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda açylar. Ýokary derejeli hepde 21-27-nji sentýabr aralygynda dowam eder.

Deslapky maksatnama laýyklykda, Braziliýa, Wenesuela, Gyrgyzystan, Liwan, Moldowa, Palestina, Polşa, ABŞ, Türkiýe, Ukraina, Fransiýa we Estoniýa ýaly birnäçe ýurduň prezidentleri 76-njy mejlisde çykyş etmekçi. Mundan başga-da, Ermenistan, Beýik Britaniýa, Gaiti, Gruziýa, Ysraýyl, Italiýa, Kanada, Pakistan we Ýaponiýa ýaly ýurtlaryň hökümet baştutanlarynyň çykyş etmegine garaşylýar.