Ni­der­land su­rat­ke­şi Ýan Wer­me­riň 1657-1659-njy ýyl­lar­da çe­ken «Hat oka­ýan gyz» at­ly su­ra­ty­ny syn­la­nyň­da, gö­räý­mä­ge ýaş ze­nan­dan baş­ga hiç kim ýok ýa­ly­. Ýö­ne tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­len bar­la­nan­da, ota­gyň di­wa­ryn­da, og­lan­jy­gyň hem şe­ki­li­niň giz­le­nip du­ran­dy­gy anyk­lan­dy. Bu su­rat­ke­şiň öz işi­dir öý­dül­se-de, soň­ra üs­tün­den reňk­le­nen­di­gi bel­li bol­dy. Uza­ga çe­ken di­kel­diş iş­le­rin­den soň, hü­när­men­ler reň­kiň ýo­kar­ky gat­la­gy­ny aýyr­dy­lar. Su­rat in­di has kä­mil gör­nüp, gyz ýal­ňyz däl. Gy­zyň söý­gi ha­ty­ny og­lan­jyk hem oka­ýar.