UEFA Çempionlar ligasynda toparçalardaky 2-nji duşuşyklaryň birinji gününde garaşylmadyk hasaplar ýüze çykdy. Şolaryň iň esasysy-da “D” toparçada hasaba alnyp, bu kubogy iň köp eýelän Real Madrid öz meýdançasynda ýaryşyň iň täze kluby, debýutanty Şerif Tiraspoldan 2-1 asgyn gelmegi boldy. Oýun babatda ýer eýeleri öňe saýlansa-da hasapda yza galan Real taryhy ýeňlişleriniň birini almakdan halas bolup bilmedi.

Oýnuň 25-nji minutynda moldowanlar özbek hüjümçisi Jasurbek Ýakşiboýewiň goly bilen öňe saýlandy. Bu gola wagtynda jogap bermek Real juda kyn düşdi. Oýnuň 65-nji minutynda bolup geçen pursat üçin VAR-yň görkezmesi boýunça belgiýaly emin Lawrens Wisser penalti nokadyny görkezdi. Bu urguny-da Karim Benzema dürs urmagy başardy. Benzema Çempionlar ligasynda yzly-yzyna 17 möwsümde gol geçiren ilkinji futbolçy boldy. 72-nji goluny geçiren Benzema bu ugurda Rauldan öňe geçdi. Oýnuň 90-njy minutynda-da ýer eýeleri uly ýalňyşlyk goýberdi. Şol pursatda Sebastian Till owadan urgy bilen Şerifi öňe saýlady. Şerif topary 1-nji oýunda-da öz meýdançasynda Şahtýor Donesk toparyny 2-0 ýeňipdi.

Toparçadaky beýleki oýunda Şahtýor bilen Inter duşuşyp, oýunda hasap açylmady. Iki topar özara yzly-yzyna 3-nji gezek golsuz deňme-deň oýnady. Duşuşykda howply pursatlarda derwezesini goldan goran Şahtýoryň derwezesiçi Andreý Pýatow UÇL-de 27 oýundan soň gol geçirtmedi. Bu ugurda yzly-yzyna gol geçirtmekde antirekord Igor Akinfeýewe degişli bolup, russiýaly derwezeçi bassyr 39 duşykda gol geçirtdi.