Tamamlanan hepdäniň soňky gününde Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynda sanawyň liderleri garaşylmadyk ýagdaýda ýeňlişe sezewar boldular. Duşuşyklaryň ählisiniň-de ýekşenbe güni, ýagny 3-nji oktýabrda bolmagy we utulanlaryň köpüsiniň-de öz meýdançasynda ýeňilmegi aýratyn ünsi özüne çekýär. Şol bir wagtyň özünde, utulan toparlaryň käbirleri hepdäniň sişenbe we çarşenbe günleri oýnalan Çempionlar ligasy duşuşyklarynda ýeňiş gazanypdy. Aslynda sanawyň liderleri, güýçli klublary pes toparlardan wagtal-wagtal ýeňilýär, bu futbolda hemişe-de bar bolan zat. Ýöne şol ýeňlişleriň ýekşenbe güni, üstesine-de bir meňzeş wagtlarda bolmagy sebäpli bu ýeňlişler futbolyň taryhyna adyny gara ýekşenbe hökmünde ýazdyrdy.

Günüň ilkinji sýurprizi Fransiýadan gelip gowuşdy. 8 oýundan bäri çempionatda ýeňilmän gelýän we Çempionlar ligasynda-da güýçli garşydaşy Mançester Sitini ýeňen PSŽ myhmançylykda Rennden 2-0 utuldy. Birinji ýarymyň ahyrynda we 2-nji ýarymyň başynda geçirden gollaryndan soň PSŽ şu möwsümde ilkinji ýola ýeňlişe sezewar boldy. Üstesine-de super ýyldyzlarynyň ählisiniň çykyş edendigine garamazdan.

Günüň 2-nji garaşylmadyk netijesi Amsterdamda hasaba alyndy. Soňky duşuşyklarda uly hasaply ýeňişler gazanyp, 37 gol geçiren we 3 gol geçirdip, hem Çempionlar ligasynda hem-de Erediwiziede ýeňlişsiz öňde barýan Aýaks öz meýdançasynda Utrehtden 1-0 asgyn geldi. Bu ýeňişden soň 3-nji orna beýgelen Utreht şu möwsümde öňdäki orunlara dalaş edýär.

Nobatdaky sýurpriziň salgysy Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheri bolup, sanawyň lideri Zenit öz meýdançasynda öňdäki orunlar üçin dryjaşýan Soçiden 2-1 ýeňildi. Çempionlar ligasynda Malmöni uly hasap bilen utan Zenitiň Soçiden ýeňilmeginde eýranly hüjümçisi Serdar Azmunyň 42-nji minutda gyzyl kart almagynyň täsiri uly boldy. Muňa garamazdan, 45-nji minutda Dzýubanyň goly bilen öňe saýlanan peterburglylar 67-nji (Kassierra) we 71-nji (Terehow) minutlarda, ýagny 4 minutda 2 gol geçirdip, meýdançany boýny aşak terk etdiler.  Bu olaryň şu möwsümdäki ilkinji ýeňlişi boldy.

Ýekşenbe gününiň iň garaşylmadyk ýeňlişleriniň biri-de Ispaniýada hasaba alyndy. Çempionatda wagtal-wagtal kynçylyk çekse-de, ýeňlişsiz barýan Real Madrid myhmançylykda 1 ýyllyk arakesmeden soň La Liga dolanan Espanýoldan 2-1 utuldy. Çempionlar ligasynda-da soňky ýyllaryň uly sýurprizini başdan geçiren, ýagny öz meýdançasynda Moldowanyň Şerif toparyndan 2-1 utulan Real Madrid bu gezek şol hasap bilen Espanýoldan ýeňildi.

Ýene bir garaşylmadyk netije habary Bundesligadan gelip, Bawariýa 22 aýdan soň öz meýdançasynda ýeňildi. Aýntrahtdan 2-1 utulan Bawariýa şu möwsümde ilkinji gezek ýeňlişe sezewar boldy. Goreskanyň goly bilen öňe saýlanan münhenlilere Hinteregger we Kostiçiň gollaryna çäre tapmak başartmady. Bu ýeňliş utulan toparlaryň arasyndaky iň uly garaşylmadyk netije boldy.

Portugaliýanyň çempionatynda sanawyň lideri Benfika hem sýurprizli tapgyrdan öz nesibesine düşeni aldy. Paýtagtyň wekili öz meýdançasynda şu möwsümde öňdäki orunlara dyrjaşýan Portimonenseden 1-0 ýeňildi. Myhmanlara ýeňiş getiren ýeke-täk goly 66-njy minutda Possinolo derwezä girizdi.

Şeýle-de Ispaniýada ýeňlişsiz barýan Sewilýa Andalusiýa derbisinde Granadadan 1-0 asgyn geldi. Niderlandlaryň çempionatynda Feýenoord myhmançylykda Witesseden 2-1 utuldy. Russiýanyň çempionatynda Moskwanyň Lokomotiwi öz meýdançasynda aşaky orunlarda barýan Rostowdan ýeňildi. Italiýada-da Lasio myhmançylykda Bolonýadan uly hasap bilen 3-0 hasabynda asgyn geldi. Mahlasy, soňky agzalan 4 ýeňlişi hem edil ýokardakylar ýaly bolmasa-da, tapgyryň garaşylmadyk ýeňlişleriniň hataryna goşmak bolar.