ABŞ-da “Star Trek” teleseriýalynda köp ýyllap Kapitan Kirkiň keşbini janlandyran William Şatner “Blue Origin” kompaniýasynyň gämisi bilen kosmosa çykdy. Bu film bilen meşhurlyk gazanan asly kanadaly amerikan aktýory şu gün Tehasdan beýleki üç syýahatçy bilen kosmosa çykdy. 90 ýaşly aktýor “Mission NS-18” atly uçuşa gatnaşyp, kosmosa çykan iň garry adam we iň garry kinoaktýor boldy. 10 minut dowam eden kosmos syýahatynda gämi 106 kilometr belentlige çykdy. Şowly amala aşyrylan kosmos syýahatyndan soňra gämi paraşýut arkaly ýere gondy.

Mundan ozal halypa aktýor täze zatlary barlap görmek üçin hiç haçan giç däldigini belläpdi.

Ýeri gelende bellesek, şu ýylyň 21-nji iýulynda “Blue Origin” kompaniýasynyň “New Shepard” kosmos gämisi arkaly şeýle syýahaty gurnapdy.