Jebran Halil Jebran, liwan-amerikan ýazyjysy.

(Hekaýa)

Dowamy

(Üçünji bölüm)

Soňra Almitra ýene-de sözüni dowam etdirip:

– Ussat, eýsem, nika barada näme aýdarsyňyz? – diýdi.

Ol şeýle jogap berdi:

– Siz biri-biriňiz üçin doguldyňyz, ömürlik hem bile bolarsyňyz.

Hatda bakyýete göçüň ak ganatlary günleriňize saýa salsa-da, biri-biriňizden jyda düşmersiňiz.

Hatda siz Taňrynyň ümsüm hakydasynda-da bileje bolarsyňyz.

Ýöne goý, siziň birligiňizde belli bir aralyk bolsun, goý, asman şemallary araňyzda tans etsin.

Biri-biriňizi söýüň, ýöne söýgüden zynjyr ýasamaň:

Goý, bu söýgi siziň göwünleriňiziň kenarlarynyň arasynda möwç urýan deňiz bolsun!

Biri-biriňiziň käsesini dolduryň, ýöne şol bir käseden içmäň.

Çöregiňizi birek-birege beriň, ýöne şol bir döwüm çörekden iýmäň.

Bilelikde aýdym aýdyň, tans ediň, şadyýan boluň, ýöne negada biri-biriňize ýalňyz galmaga ýol beriň.

Hatda lýutnýanyň tarlary birmeňzeş owaz çykarsalar-da, ýalňyz durýarlar.

Ýüregiňizi birek-birege beriň, ýöne eýelik etmek üçin däl.

Çünki diňe durmuşyň eli siziň ýürekleriňize eýelik edip biler.

Bileje boluň, ýöne birek-birege gaty ýakyn däl.

Çünki gözel ymaratlaryň sütünleri hem aýratyn durýar. Dubdur serwi agaçlary hem biri-biriniň saýasynda ösmeýär.

(dowamy bar)

Iňlis dilinden terjime eden Ýegenmämmet Taýlyýew.