Hä­zir­ki wagt­da Ýew­ro­pa ýurt­la­ryn­da to­kaý ýan­gyn­la­ry­nyň öňü­ni al­mak üçin dür­li çä­re­ler ge­çi­ril­ýär. Bu me­se­le­de Ger­ma­ni­ýa­nyň «Drýad» kom­pa­ni­ýa­sy in­no­wa­si­on çöz­güt oý­lap tap­dy. Mu­nuň üçin agaç ýap­rak­la­ry gör­nü­şin­de ýö­ri­te en­jam taý­ýar­la­nyl­dy. Agaç­la­ra ýer­leş­di­ril­jek bu en­jam ýan­gyn bol­maz­dan ozal eme­le gel­ýän gaz ys­la­ry­ny ýü­ze çy­ka­ryp, ony to­kaý ho­ja­ly­gy­na ha­bar be­rer. Bu en­jam­lar Gün ba­ta­re­ýa­la­ry ar­ka­ly iş­lär. Olar bi­ri-bi­rin­den […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş