Bolgariýanyň häzirki Prezidenti Rumen Radew ýurtda geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ýeňiş gazandy. Muňa sesleriň 99,44 göterimi gaýtadan işlenilenden soň Merkezi saýlaw toparynyň maglumatlary şaýatlyk edýär.

Merkezi saýlaw toparynyň resmi web sahypasynda çap edilen maglumatlara görä, saýlawçylaryň 66,67%-i (1,532,412 adam) Rumen Radewe ses beripdir. Iň ýokary döwlet wezipesine dalaş edýän ikinji dalaşgär, Sofiýa uniwersitetiniň rektory Anastas Gerjikow sesleriň 31,85%-ine (732,035) eýe boldy. Saýlawçylaryň 1,48%-i (33,979) iki dalaşgärä garşy ses berdi.

Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry 21-nji noýabrda Bolgariýada geçirildi. Häzirki wagtda sesleri sanamak tamamlanyp barýar.