Ýur­du­my­zyň döw­le­te de­giş­li däl bö­le­gi­niň we­kil­le­ri mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ama­la aşy­ryl­ýan umu­my­döw­let we pu­dak­la­ýyn mak­sat­na­ma­la­ry­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ne, dür­li gör­nüş­li önüm­le­riň ön­dü­ril­me­gi­ne mö­hüm go­şant goş­mak bi­len, türk­men yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň dep­gin­li we dur­nuk­ly umu­my ösü­şi­ni üp­jün ed­ýär­ler. Hu­su­sy ho­ja­lyk­la­ryň oba ho­ja­ly­gyn­da­ky gör­ke­zi­ji­le­ri aý­ra­tyn tä­sir gal­dyr­ýar.
Ýer­li te­le­ke­çi­ler ta­ra­pyn­dan öz­leş­di­ril­ýän oba ho­ja­lyk ýer­le­rin­de po­mi­dor, ýe­ral­ma, bak­ja önüm­le­ri, mi­we we ir-iý­miş önüm­çi­li­gin­de ýo­ka­ry ne­ti­je­ler ga­za­nyl­ýar. Türk­men po­mi­dor­la­ry dün­ýä­niň dür­li ýurt­la­ry­na eks­port edi­lip baş­lan­dy.
Mal­dar­çy­lykda hem ýo­ka­ry ösüş dep­gin­le­ri ga­za­nyl­ýar. Ag­ro­se­na­gat top­lu­myn­da mal­dar­çy­lyk ho­ja­ly­gy­nyň ne­ti­je­li­li­gi­ni, et we süýt önüm­le­ri­niň önüm­çi­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­ga gö­nük­di­ri­len uly göw­rüm­li öz­gert­me­ler üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bi­le­le­şi­gi­niň ag­za­la­ry ta­ra­pyn­dan ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da mal­dar­çy­lyk ho­ja­ly­gy hem-de guş top­lum­la­ry dö­re­di­lip, et, süýt hem-de ýu­murt­ga bi­len üp­jün­çi­lik ýo­la go­ýul­dy.
Oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­ni ön­dü­ri­ji­ler de­giş­li ýer bö­lek­le­ri bi­len üp­jün edil­ýär. Hä­zir bu ýer­ler­de ýo­run­ja, mek­ge­jö­wen, ar­pa, so­ýa, jö­wen we beý­le­ki iým­lik ekin­ler ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ril­ýär.

Türkmenistanda ykdysadyýeti diwesifikasiýalaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlary ýurdumyzda öndürmek we eksporty artdyrmak babatda milli maksatnamalara laýyklykda önümçilik düzümleri giňeldilýär we içerki hem-de daşarky bazarlar üçin öndürilýän önümleriň sanawy köpeldilýär.
Türk­men te­le­ke­çi­le­ri di­ňe bir azyk hem-de oba ho­ja­lyk ul­ga­myn­da däl, eý­sem, se­na­gat ul­ga­myn­da hem uly iş­le­ri alyp bar­ýar­lar. Bu ugur­da ýur­du­my­zyň hu­su­sy pu­da­gy­nyň we­kil­le­ri köp san­ly tas­la­ma­la­ry dur­mu­şa ge­çir­ýär­ler. Ýer­li te­le­ke­çi­ler ha­ryt­la­ryň tä­ze gör­nüş­le­ri­ni ön­dür­mä­ge we eks­por­ty art­dyr­ma­ga uly go­şant goş­ýar­lar. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň 2020-2023-nji ýyl­lar­da se­na­gat we önüm­çi­lik des­ga­la­ry­ny gur­mak ha­kyn­da­ky de­giş­li Ka­ra­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek mak­sa­dy bi­len, Ahal we­la­ýa­ty­nyň Bä­her­den et­ra­byn­da ke­ra­mi­ki-be­zeg pli­ta­la­ry­ny we san­fa­ýans önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän za­wo­d gur­lar. Bu ugur­da türk­men te­le­ke­çi­le­ri­niň ýeterlik tej­ri­be­si bar. Bu tas­la­ma­ny «Eziz do­gan­lar» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti dur­mu­şa ge­çir­er. Kär­ha­na­nyň ýyl­lyk kuw­wa­ty 3 mil­li­on 300 müň ine­dör­dül metr ke­ra­mi­ki-be­zeg pli­ta­la­ry­ny we 120 müň sa­ny san­fa­ýans önüm­le­ri­ni ön­dür­mä­ge deň bo­lar. Des­ga­nyň gur­lu­şy­gy­ny 2024-nji ýy­lyň iýun aýyn­da ta­mam­la­mak göz öňün­de tu­tul­ýar.
Mun­dan baş­ga-da, po­lip­ro­pi­len ýüp­lük ön­dür­mek ba­bat­da hem ne­ti­je­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.
Aýak­gap önüm­çi­li­gin­de hem türk­men te­le­ke­çi­le­ri baý tej­ri­be top­la­dy­lar. «Röw­şen» we «Ger­çek» ýa­ly aýak­gap haryt nyşanlary dö­räp, ýer­li we da­şa­ry ýurt ba­za­ryn­da satuwa çykarylýar. Dür­li ýaş­da­ky ça­ga­lar, er­kek­ler we ze­nan­lar üçin dür­li aýak­gap­lar – sport aýak­gap­la­ry, re­zin aýak­gap­lar, mek­dep tor­ba­la­ry we baş­ga-da şu­ňa meň­zeş zat­la­ry ön­dür­mek ba­bat­da giň müm­kin­çi­lik­ler açyl­dy.
Umu­man, hu­su­sy pu­da­gyň we­kil­le­ri türk­men yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň döw­re­bap­laş­dy­ryl­ma­gyn­da we di­wer­si­fi­ka­si­ýa­syn­da, önüm­çi­li­giň göw­rüm­le­ri­ni ýo­kar­lan­dyr­mak­da we ýo­ka­ry hil­li önüm­le­riň gör­nüş­le­ri­ni gi­ňelt­mek­de, ýur­du­myz­da azyk bol­çu­ly­gy­ny üp­jün et­mek­de wa­jyp we­zi­pä­ni ýe­ri­ne ýe­tir­ýär.

Oguljemal AŞYROWA,
Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mu­gal­ly­my.