Hepdäniň başynda Lionel Messä 7-nji gezek gowşurylan “Ballon d’Or” baýragynyň gürrüňi entekler azaljaga meňzänok, hatda gün geçdigiçe möwç alýan ýaly. Dabara gatnaşman baýragyň guramaçylaryna öz nägileligini bildiren Kristiano Ronaldon çäreden soň Twitterde baýragyň Messi berilmeli däldigi bilen baglanyşykly bir paýlaşylan pikiri gollapdy. Şol teswirde “Baýragy kim alýar? Diňe Barselona bilen Ispaniýanyň Şa Kubogyny gazanan Lionel Messä. Ronalda gaýdanyndan soň Real Madridiň derwezesinden bir gol hem geçirip bilmedi. Möwsümiň dowamynda esasy oýunlarda pes netije görkezdi. Her 4 ýyldan bir geçirilmeli, ýöne soňky wagtlarda tasdanam her ýylda guralýan Kopa Amerikada çempion boldy. PSŽ bilen şowsuz çykyş edýän Messi ýarym final ýa-da finalda gol geçirip bilmedi. Messi ýaly baýragy nähak gazanmak galp şatlykdyr, abraý däldir. Näme bolsa bolsun. CR7 hemişe taryhyň iň gowusy bolup galar” diýen setirlere laýk goýan Ronaldo “Hakykat” diýip, ýazdy.

Ronaldonyň bu ýazgysyna Messiniň kakasy hem jogap berdi. Horge Messi instagramda oglunyň Alty top baýrakly suratyny paýlaşyp, aşagyna-da “Bla bla bla (wala, wala, wala)… dowam et” diýen setirleri ýazdy.