4-nji dekabr ýetip gelýän Täze ýyla bagyşlanan gyzykly we aýratyn gündür. Bu gün “gyş jadygöýine” ynanýan hem-de Täze ýyla garaşýan her bir adama bagyşlanýar. 4-nji dekabrda dünýäniň köp ýurdunda poçta bölümleri Aýazbaba hat ibermek üçin hyzmatlar berip başlaýar. Ýeri gelende aýtsak, Finlýan­di­ýa­nyň De­mir­ga­zyk pol­ýu­sa ýa­kyn Ro­wa­ni­ýemi şä­he­ri­niň go­la­ýyn­da bo­lup, bu ýer­de Aýaz­ba­ba­nyň iş ota­gy bi­len bi­le­lik­de poç­ta bö­lü­mi, su­gun­lar we ça­ga­lar üçin güý­men­je se­ýil­gä­hi bar. De­mir­ga­zyk pol­ýu­sy­na go­laý bo­lan bu oba 1985-nji ýyl­da esas­lan­dy­ryl­ýar. Santa Klausa hatlar diňe bir çagalardan däl, eýsem, ululardan hem gelýär. Bu ýerde Aýazbabanyň  kömekçileri ähli hatlary okap gözden geçirýärler. Soň­ky ýyl­lar­da Aýaz­ba­ba hat ýaz­ýan ça­ga­la­ryň sa­ny kö­pel­ýär. Finlýandiýanyň poç­ta gul­lu­gy­na 150 ýur­duň ça­ga­la­ryn­dan hat gel­ýär.

Her ýurtda Santa Klausyň dürlüçe ady bar. Hyýaly gahryman hem bolsa taryhçylar IV asyrda Türkiýäniň häzirki çäginde ýerleşen Mira şäherinde ýaşap geçen we durmuşynda köp ýagşy işler eden Nikolaýyň Santa Klausyň hakyky şahsyýeti bolup biljekdigini çaklaýarlar.

Käbir ene-atalar çagalaryna sowgat ibermegi üçin Aýazbaba hat ýazdyrýarlar. Bu ýagdaý Täze ýylda çaganyň haýsy sowgady isleýändigini anyklamaga ýardam edýär.

 

Gülşat ORUNOWA,

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby.