Dünýä futbolynyň hojaýyny FIFA futbolçy transfer meselesine täze düzgün girizmekçi bolýar. Ýöne bu düzgün futbol dünýäsinde uly jedelleriň, gürrüňleriň, goh-galmagallaryň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler. Häzirki wagtda üstünde işlenilýän bu düzgüne görä, transferde aradurarlaryň – adwokatlaryň, maşgala agzalarynyň, mahlasy arada durýan menejerleriň transferden alýan paýlary bilen baglanyşyklydyr. Ýagny şu düzgün güýje gireninden soň menejerler ozalkylar ýaly millionlarça pul gazanyp bilmezler. Täze düzgüne görä, menejerler 6 göterimden köp hak almazlar. Häzirki wagtda FIFA-nyň şertnamanyň 3 göterimden köp almaly däl diýen maslahatyndan başga belli bir düzgün ýok. Ol maslahata-da eýerýänleriň ýokdugy hemmä mälim. Mysal üçin geçen möwsümde diňe menejerleriň özi 450 million ýewro möçberinde pul gazanypdyrlar.

Aslynda FIFA menejerleriň we klublary “Clearing House” atly täze guramaçylyga görä hereket etmeklerini isleýär. Ýagny menejerler şertnamadaky mukdaryň 6 göteriminden köp almazlar. Şeýle-de klublar pullary FIFA geçirip, ondan soň menejerlere tölärler.  Mysal üçin meşhur menejer, birnäçe ýyldyz futbolçynyň (Ibrahimowiç, Donnarumma, Holann, Pogba, De Ligt…) Mini Raiola norwegiýaly ýyldyz Holannyň transferinden 20 million däl-de 6 million ýewro gazanar.

Häzirki wagtda Angliýada futbol menejerleriň transferden näçe gazanýandyklary resmi ýagdaýda mälim edilýär. 2015-nji ýyla çenli FIFA bilen menejerleriň arasynda bu babatda ylalaşyk bardy.Ýöne şol ýyldan soň her federasiýanyň meseläni özi çözmeli edilipdi. Indi bolsa FIFA transferlerdäki kontrollygy güýçlendirmek maksady bilen şeýle usula baş goşmakçy bolýar.

Täze düzgüniň geljek ýylyň 1-nji iýulyndan güýje girmegine garaşylýar. Şol sebäpli şu gyşky transfer möwsüminde menejerler özleriniň futbolçylaryna täze klub tapmak üçin gujur-gaýratyny gaýgyrman hereket etmeklerine garaşylýar.